Консолидиран годишен доклад за дейността на Захарни заводи АД за 2019 г
Отчет за първото тримесечие на 2019 г. на емитент на облигации по чл. 100б, ал. 3 от ЗППЦК за спазване на условията по облигационния заем
Отчет за първото тримесечие на 2019 г. на емитент на облигации по чл. 100б, ал. 3 от ЗППЦК за спазване на условията по облигационния заем
Отчет за спазване на условията по облигационния заем през 2018 г.
Отчет за спазване на условията по облигационния заем през 2018 г.
Шестмесечен отчет за периода 01-10-2018 – 31-12-2018 за спазване на задълженията на емитента към облигационерите съгласно условията на облигационната емисия
Шестмесечен отчет за периода 01-10-2018 – 31-12-2018 за спазване на задълженията на емитента към облигационерите съгласно условията на облигационната емисия
Индивидуален отчет за четвъртото тримесечие на 2018 г.
Отчет за за третото тримесечие на 2018 г. към 30.09.2018 г. за спазване на задълженията на емитента към облигационерите съгласно условията на облигационната емисия
Отчет за за третото тримесечие на 2018 г. към 30.09.2018 г. за спазване на задълженията на емитента към облигационерите съгласно условията на облигационната емисия
Индивидуален отчет за третото тримесечие на 2018 г.
Информация Облигации и Събрание Облигационери
Информация Облигации и Събрание Облигационери
Консолидиран отчет за второто тримесечие на 2018 г.
Консолидиран отчет за второто тримесечие на 2016 г.
Уведомление КФН – приключило публично предлагане на облигации
Уведомление КФН – приключило публично предлагане на облигации
Проспект за публично предлагане на ценни книжа
Уведомление КФН – потвърждение проспект
Уведомление КФН – потвърждение проспект
Уведомление КФН
Уведомление КФН
Консолидиран отчет за първото тримесечие на 2018 г.
Индивидуален отчет за първото тримесечие на 2018 г.
Консолидиран отчет за четвъртото тримесечие на 2017 г.
Индивидуален отчет за четвъртото тримесечие на 2017 г.
Индивидуален отчет за третото тримесечие на 2017 г.
Консолидиран отчет за второто тримесечие на 2017 г.
Индивидуален отчет за второто тримесечие на 2017 г.
Консолидиран отчет за първото тримесечие на 2017 г.
Индивидуален отчет за първото тримесечие на 2017 г.
Консолидиран отчет за четвърто тримесечие на 2016 г.
Индивидуален отчет за четвърто тримесечие на 2016 г.
Консолидиран отчет за деветмесечието на 2016 г.
Индивидуален отчет за деветмесечието на 2016 г.
Консолидиран отчет за първото шестмесечие на 2016 г.
Консолидиран отчет за първото тримесечие на 2016 г.
Консолидиран отчет за първото тримесечие на 2016 г.
Индивидуален отчет за първото тримесечие на 2016 г.
Индивидуален отчет за първото тримесечие на 2016 г.
Консолидиран отчет за 2015 г.
Индивидуален отчет за 2015 г.
Консолидиран отчет за четвъртото тримесечие на 2015 г.
Консолидиран отчет за четвъртото тримесечие на 2015 г.
Индивидуален отчет за четвъртото тримесечие на 2015 г.
Индивидуален отчет за четвъртото тримесечие на 2015 г.
Консолидиран отчет за третото тримесечие на 2015 г.
Консолидиран отчет за третото тримесечие на 2015 г.
Индивидуален отчет за третото тримесечие на 2015 г.
Покана за Извънредно общо събрание на акционерите 14.11.2015 г.
Покана за Извънредно общо събрание на акционерите 14.11.2015 г.
Консолидиран отчет за второто тримесечие на 2015 г.
Индивидуален отчет за второто тримесечие на 2015 г.
Индивидуален отчет за второто тримесечие на 2015 г.
Консолидиран отчет за първото тримесечие на 2015 г.
Индивидуален отчет за първото тримесечие на 2015 г.
Консолидиран годишен отчет за 2014 г.
Индивидуален годишен отчет за 2014 г.
Индивидуален отчет за четвъртото тримесечие на 2014 г.
Консолидиран отчет за четвъртото тримесечие на 2014 г.
Консолидиран отчет за четвъртото тримесечие на 2014 г.
Консолидиран отчет за третото тримесечие на 2014 г.
Индивидуален отчет за третото тримесечние на 2014 г.
Консолидиран отчет за второто тримесечие на 2014 г.
Консолидиран отчет за второто тримесечие на 2014 г.
Индивидуален отчет за второто тримесечие на 2014 г.
Консолидиран отчет за първото тримесечие на 2014 г.
Индивидуален отчет за първото тримесечние на 2014 г.
Консолидиран отчет за 2013 г.
Консолидиран отчет за четвъртото тримесечие на 2013 г.
Консолидиран отчет за четвъртото тримесечие на 2013 г.
Индивидуален отчет за четвъртото тримесечие на 2013 г.
Индивидуален отчет за четвъртото тримесечие на 2013 г.
Консолидиран отчет за третото тримесечие на 2013 г.
Консолидиран отчет за третото тримесечие на 2013 г.
Индивидуален отчет за второто тримесечие на 2013 г.
Консолидиран отчет за второто тримесечие на 2013 г.
Консолидиран отчет за второто тримесечие на 2013 г.
Индивидуален отчет за второто тримесечние на 2013 г.
Консолидиран отчет за първото тримесечие на 2013 г.
Консолидиран отчет за първото тримесечие на 2013 г.
Консолидиран годишен отчет за 2012 г.
Консолидиран отчет за 2011 година
Индивидуален отчет за 2011 година
Консолидиран отчет за 2010 година
Индивидуален отчет за 2010 година
Консолидиран отчет за 2009 година
Индивидуален отчет за 2009 година