Уведомление за Облигационерите
Уведомление за Облигационерите
Уведомление по чл. 112б, ал. 2 ЗППЦК
Уведомление по чл. 112б, ал. 2 ЗППЦК
Съобщение за увеличаване на капитала на Захарни заводи АД, публикувано на 13.10.2021г.
Съобщение за увеличаване на капитала на Захарни заводи АД, публикувано на 13.10.2021г.
Стратегия за устойчиво развитие
Стратегия за устойчиво развитие
Протокол от общо събрание към 23.06.2021
Уведомление 31.05.2021
Уведомление 31.05.2021
Уведомление за продажба на захар
Уведомление за продажба на захар
Отчет за спазване условията на облигационен заем към 31.12.2020
Отчет за спазване условията на облигационен заем към 31.12.2020
Уведомление КФН
Тримесечен отчет на облигационната емисия за 2020г.
Тримесечен отчет на облигационната емисия за 2020г.
ЗАХАРНИ ЗАВОДИ преструктурира бизнеса си
ЗАХАРНИ ЗАВОДИ преструктурира бизнеса си
Отчет за спазване за спазване условията на облигационния заем 30.06.2020
Отчет за спазване за спазване условията на облигационния заем 30.06.2020
Консолидиран годишен доклад за дейността на Захарни заводи АД за 2019 г
Отчет за първото тримесечие на 2019 г. на емитент на облигации по чл. 100б, ал. 3 от ЗППЦК за спазване на условията по облигационния заем
Отчет за първото тримесечие на 2019 г. на емитент на облигации по чл. 100б, ал. 3 от ЗППЦК за спазване на условията по облигационния заем
Отчет за спазване на условията по облигационния заем през 2018 г.
Отчет за спазване на условията по облигационния заем през 2018 г.
Шестмесечен отчет за периода 01-10-2018 – 31-12-2018 за спазване на задълженията на емитента към облигационерите съгласно условията на облигационната емисия
Шестмесечен отчет за периода 01-10-2018 – 31-12-2018 за спазване на задълженията на емитента към облигационерите съгласно условията на облигационната емисия
Индивидуален отчет за четвъртото тримесечие на 2018 г.
Отчет за за третото тримесечие на 2018 г. към 30.09.2018 г. за спазване на задълженията на емитента към облигационерите съгласно условията на облигационната емисия
Отчет за за третото тримесечие на 2018 г. към 30.09.2018 г. за спазване на задълженията на емитента към облигационерите съгласно условията на облигационната емисия
Индивидуален отчет за третото тримесечие на 2018 г.
Информация Облигации и Събрание Облигационери
Информация Облигации и Събрание Облигационери
Консолидиран отчет за второто тримесечие на 2018 г.
Консолидиран отчет за второто тримесечие на 2016 г.
Уведомление КФН – приключило публично предлагане на облигации
Уведомление КФН – приключило публично предлагане на облигации
Проспект за публично предлагане на ценни книжа
Уведомление КФН – потвърждение проспект
Уведомление КФН – потвърждение проспект
Уведомление КФН
Уведомление КФН
Консолидиран отчет за първото тримесечие на 2018 г.
Индивидуален отчет за първото тримесечие на 2018 г.
Консолидиран отчет за четвъртото тримесечие на 2017 г.
Индивидуален отчет за четвъртото тримесечие на 2017 г.
Индивидуален отчет за третото тримесечие на 2017 г.
Консолидиран отчет за второто тримесечие на 2017 г.
Индивидуален отчет за второто тримесечие на 2017 г.
Консолидиран отчет за първото тримесечие на 2017 г.
Индивидуален отчет за първото тримесечие на 2017 г.
Консолидиран отчет за четвърто тримесечие на 2016 г.
Индивидуален отчет за четвърто тримесечие на 2016 г.
Консолидиран отчет за деветмесечието на 2016 г.
Индивидуален отчет за деветмесечието на 2016 г.
Консолидиран отчет за първото шестмесечие на 2016 г.
Консолидиран отчет за първото тримесечие на 2016 г.
Консолидиран отчет за първото тримесечие на 2016 г.
Индивидуален отчет за първото тримесечие на 2016 г.
Индивидуален отчет за първото тримесечие на 2016 г.
Консолидиран отчет за 2015 г.
Индивидуален отчет за 2015 г.
Консолидиран отчет за четвъртото тримесечие на 2015 г.
Консолидиран отчет за четвъртото тримесечие на 2015 г.
Индивидуален отчет за четвъртото тримесечие на 2015 г.
Индивидуален отчет за четвъртото тримесечие на 2015 г.
Консолидиран отчет за третото тримесечие на 2015 г.
Консолидиран отчет за третото тримесечие на 2015 г.
Индивидуален отчет за третото тримесечие на 2015 г.
Покана за Извънредно общо събрание на акционерите 14.11.2015 г.
Покана за Извънредно общо събрание на акционерите 14.11.2015 г.
Консолидиран отчет за второто тримесечие на 2015 г.
Индивидуален отчет за второто тримесечие на 2015 г.
Индивидуален отчет за второто тримесечие на 2015 г.
Консолидиран отчет за първото тримесечие на 2015 г.
Индивидуален отчет за първото тримесечие на 2015 г.
Консолидиран годишен отчет за 2014 г.
Индивидуален годишен отчет за 2014 г.
Индивидуален отчет за четвъртото тримесечие на 2014 г.
Консолидиран отчет за четвъртото тримесечие на 2014 г.
Консолидиран отчет за четвъртото тримесечие на 2014 г.
Консолидиран отчет за третото тримесечие на 2014 г.
Индивидуален отчет за третото тримесечние на 2014 г.
Консолидиран отчет за второто тримесечие на 2014 г.
Консолидиран отчет за второто тримесечие на 2014 г.
Индивидуален отчет за второто тримесечие на 2014 г.
Консолидиран отчет за първото тримесечие на 2014 г.
Индивидуален отчет за първото тримесечние на 2014 г.
Консолидиран отчет за 2013 г.
Консолидиран отчет за четвъртото тримесечие на 2013 г.
Консолидиран отчет за четвъртото тримесечие на 2013 г.
Индивидуален отчет за четвъртото тримесечие на 2013 г.
Индивидуален отчет за четвъртото тримесечие на 2013 г.
Консолидиран отчет за третото тримесечие на 2013 г.
Консолидиран отчет за третото тримесечие на 2013 г.
Индивидуален отчет за второто тримесечие на 2013 г.
Консолидиран отчет за второто тримесечие на 2013 г.
Консолидиран отчет за второто тримесечие на 2013 г.
Индивидуален отчет за второто тримесечние на 2013 г.
Консолидиран отчет за първото тримесечие на 2013 г.
Консолидиран отчет за първото тримесечие на 2013 г.
Консолидиран годишен отчет за 2012 г.
Консолидиран отчет за 2011 година
Индивидуален отчет за 2011 година
Консолидиран отчет за 2010 година
Индивидуален отчет за 2010 година
Консолидиран отчет за 2009 година
Индивидуален отчет за 2009 година