В „Захарни заводи“AД винаги сме готови да привлечем трудолюбиви хора с желание за работа и енергия за иновации.
Ако някое от предложенията Ви е заинтригувало и отговаряте на посочените изисквания, моля изпратете необходими документи на:
моля изпрати своето CV на:
yovko.ralev@zaharnizavodi.com
или се свържи с нас
0618 69 433
Само одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю. Поверителността е гарантирана.
Зареждач Промишлено производство на лепачна машина
Срок за подаване на документи: 11.02.2019
Зареждач Промишлено производство на лепачна машина
Срок за подаване на документи:
11.02.2019
Основни задължения на работника:
 • Изпълнява целия комплекс от операции по обслужване на машината – зареждане на продукцията за лепене, поемане на залепените кутии, следи качеството , пакетира и етикетира готовата продукция;
 • Спазва предписаната технология;
 • Спазва изискванията на СУК.
Изисквания и необходими документи:
 • CV
 • Копие от Диплом за завършено образование
 • Копие от трудова книжка или други документи доказващи професионалния опит по специалността
 • Актуална снимка
 • Средно полиграфическо или техническо образование;
 • Професионален опит - предимство;
 • Да проявява висока дисциплина и отговорност при спазване на изискванията за безопасност и охрана на труда;
 • Да повишава знанията и квалификацията си.
Ние ти предлагаме:
 • Работа във високо квалифициран и мотивиран екип;
 • Възможности за разширяване на квалификациите и професионалното развитие в рамките на компанията;
 • Атрактивно възнаграждение и пакет от социални придобивки;
 • Допълнително стимулиране при постигнати резултати;
 • Работа в динамична и предизвикателна среда.
Инженер – Технолог ХВП
Срок за подаване на документи: 11.02.2019
Инженер – Технолог ХВП
Срок за подаване на документи:
11.02.2019
Основни задължения на работника:
 • Да контролира спазването на утвърдената технологична документация и технологични инструкции в Завода за захарни изделия. Предприема мерки за отстраняване на възникнали несъответствия. Участва в анализиране на проблеми, свързани с качеството на суровини, полуфабрикати и готови продукти.
 • Изготвя технологична документация, рецепти, разходни норми, технологични инструкции.
 • Прави проучвания за новостите на пазара и научната сфера, разработва предложения за усъвършенстване на технологичното равнище на производството, участва при внедряване на нови изделия или технологии, ново оборудване.
 • Извършва обучение за повишаване квалификацията на работниците и служителите по отношение на утвърдената технология на производство, разходни норми, рецепти, технологични инструкции, а също и при усвояване на нови техника и технология.
 • Участва в екипа на завода при създаване, внедряване и поддържане на системата за управление на качеството и безопасността на продуктите в съответствие с изискванията на стандартите, действащи в предприятието и НАССР системата.
 • Изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с длъжността.
Изисквания и необходими документи:
 • Образование - Висше; Специалност – технология на захарта и захарните изделия;
 • Професионален опит най-малко 5 г. работа по специалността.
Ние ти предлагаме:
 • Работа във високо квалифициран и мотивиран екип;
 • Възможности за разширяване на квалификациите и професионалното развитие в рамките на компанията;
 • Атрактивно възнаграждение и пакет от социални придобивки;
 • Допълнително стимулиране при постигнати резултати;
 • Работа в динамична и предизвикателна среда.
Организатор продажби – Дивизия захар
Срок за подаване на документи: 22.01.2019
Организатор продажби – Дивизия захар
Срок за подаване на документи:
22.01.2019
Основни задължения на работника:
 • Събира и окомплектова необходимите документи при осъществяването на сделки съгласно сключените договори за захар и етилов алкохол;
 • Отговаря за воденето на оперативна кореспонденция с клиенти за експорт ЗАХАР; индустриални клиенти ЗАХАР; дистрибутори ЗАХАР; етилов алкохол;
 • Организира и подпомага осъществяването на процеса на продажби на стоки на клиенти за експорт ЗАХАР; индустриални клиенти ЗАХАР; дистрибутори ЗАХАР; етилов алкохол – приема заявки за доставки на стоки и координира изпълнението им;
 • Осъществява информационен обмен между фирмата и клиентите за експорт ЗАХАР; индустриални клиенти ЗАХАР; дистрибутори ЗАХАР; етилов алкохол;
 • Събира, обработва и обобщава заявки по подаден график от съответните отговорни лица от Търговски отдел Захар;
 • Оформя документи относно поръчките и плащанията /проформи фактури/ на продуктите на предприятието за клиенти по експорт ЗАХАР; индустриални клиенти ЗАХАР; дистрибутори ЗАХАР; етилов алкохол;
 • Участва в разпределянето на дневен/часови график свързан с ежедневно провежданите процедури по експедиция на стоката;
 • Изготвя документацията за провеждане на ежедневните процедури по реализицията на стоката и нейното транспортиране /захар и етилов алкохол/;
 • Договаря и координира връщането на оборотните транспортни единици / палети, скари и др./;
 • Подготвя информационни справки свързани с реализацията на готовата продукция;
 • Координира и съдейства дейностите с възникнали рекламации на доставените стоки
 • Разпространява информация за продуктите на Завода за захар за клиенти по експорт ЗАХАР; индустриални клиенти ЗАХАР; дистрибутори ЗАХАР;
Изисквания и необходими документи:
 • Висше образование - Икономическо;
 • Общи икономически и маркетингови познания;
 • Организационни и управленски умения;
 • Умения за работа в екип и самостоятелно решаване на проблеми;
 • Търговски опит – 2 години,предимство;
 • Писменото и говоримо владеене на английски език;
 • Умение за работа с Microsoft Office Word, Excel, Power Point;
 • Правоспособност за управление на МПС;
 • Комуникативност и умения за водене на преговори.
Ние ти предлагаме:
 • Работа във високо квалифициран и мотивиран екип;
 • Възможности за разширяване на квалификациите и професионалното развитие в рамките на компанията;
 • Атрактивно възнаграждение и пакет от социални придобивки;
 • Допълнително стимулиране при постигнати резултати;
 • Работа в динамична и предизвикателна среда.
Машинен оператор печатар – Офсетов печат
Срок за подаване на документи: 11.02.2019
Машинен оператор печатар – Офсетов печат
Срок за подаване на документи:
11.02.2019
Основни задължения на работника:
 • Окачествява материалите преди употреба;
 • Спазва предписаната технология;
 • Изпълнява целия комплекс от операции по печат на опаковки на картон и хартия;
 • Провежда печатния процес, да регулира машината и механизмите към нея;
 • Коригира цветовете на мастилата в съответствие с оригинала;
 • Спазва изискванията на СУК.
Изисквания и необходими документи:
 • CV;
 • Копие от Диплом за завършено образование;
 • Средно полиграфическо или техническо образование
 • Актуална снимка.
 • Професионален опит - предимство;
 • Да проявява висока дисциплина и отговорност при спазване на изискванията за безопасност и охрана на труда;
 • Да повишава знанията и квалификацията си.
 • Копие от трудова книжка или други документи доказващи професионалния опит по специалността;
Главен счетоводител
Срок за подаване на документи: 15.02.2019
Главен счетоводител
Срок за подаване на документи:
15.02.2019
Основни задължения на работника:
 • Организира, ръководи, контролира и координира цялостната счетоводна дейност на предприятието; определя реда на движение на счетоводните документи, като следи за правилното им съставяне; контролира правилното водене на счетоводните сметки; съставя счетоводни баланси и годишния счетоводен отчет; организира и контролира достоверно отразяване на други дейности; икономически обосновава отчетни калкулации на себестойността на продукцията, капиталови вложения и други.
 • Организира, участва и контролира правилното провеждане на годишните инвентаризации.
 • Организира отчетността на финансовите, разчетните и кредитни операции, като контролира законността, своевременността и начина за най – рационално използване на тези средства.
 • Извършва икономически анализи на финансово – стопанската дейност на фирмата.
 • Взема решения, свързани с конкретната финансово - счетоводна дейност на дружеството.
 • Отговаря за достоверността на информацията във финансово – счетоводните документи.
Изисквания и необходими документи:
 • Висше образование - счетоводство и контрол или финанси;
 • Стаж по специалността - 3г.;
 • Умение за работа с MS Office;
 • Умение за работа с АЖУР 5L;
Ние ти предлагаме:
 • Много добри условия на труд;
 • Възможности за разширяване на квалификациите и професионалното развитие в рамките на компанията;
 • Атрактивно възнаграждение и пакет от социални придобивки;
 • Допълнително стимулиране при постигнати резултати;
Търговски представител за регион Югоизточна България
Срок за подаване на документи: 18.02.2019
Търговски представител за регион Югоизточна България
Срок за подаване на документи:
18.02.2019
Основни задължения на работника:
 • Изготвя оферти, води преговори, договаря продажби.
 • Участва активно в процеса на търсене на нови клиенти;
 • Посещава клиентите, търси обратна връзка и възможности за увеличаване на продажбите;
 • Разполага рекламни съоръжения в своя регион и управлява ефективността им;
 • Използва мърчандайзинг при налагане на нови продукти.
Изисквания и необходими документи:
 • Средно образование;
 • Професионален опит – една година;
 • Предишен опит с бързооборотни стоки и/или на сходна позиция е предимство;
 • MS Office / Word’, Excel/
 • Умения за работа под напрежение и стрес в динамична среда;
 • Шофьорска книжка, готовност за пътуване;
 • CV;
 • Копие от Диплом за завършено образование;
 • Копие от трудова книжка или други документи доказващи професионалния опит по специалността;
 • Актуална снимка.
Ние ти предлагаме:
 • Работа във високо квалифициран и мотивиран екип;
 • Възможности за разширяване на квалификациите и професионалното развитие в рамките на компанията;
 • Атрактивно възнаграждение и пакет от социални придобивки;
 • Допълнително стимулиране при постигнати резултати;
 • Работа в динамична и предизвикателна среда.
Специалист търговия на зърно и фураж
Срок за подаване на документи: 18.02.2019
Специалист търговия на зърно и фураж
Срок за подаване на документи:
18.02.2019
Основни задължения на работника:
 • Разработва и разширява пазарното присъствие на дружеството чрез регулярни посещения на земеделските производители;
 • Консултира клиенти/доставчици за цялостни решения и оптимален избор на продукти (торове, семена, препарати за растителна защита и/или изкупуване/продажба на зърно);
 • Активно участва в търговската политика на компанията;
 • Работи в близост със земеделските производители с цел създаване на партньорски взаимоотношения;
 • Участва активно в процеса на търсене и увеличаване броя на доставчиците на основните суровини(царевица или пшеница) за производството на фирмата;
 • Събира, оценява и изготвя оферти за покупки и продажби на суровини и преговаря условията по сделките;
 • Следи и контролира спазването на сключените договори и споразумения с доставчици и клиенти на фирмата;
 • Цялостно развива и управлява покупките и продажбите на определени продукти.
Изисквания и необходими документи:
 • Висше агрономическо/икономическо образование;
 • Търговски опит в областта на земеделието и в продажбите на зърно,семена, торове, препарати за растителна защита и/или изкупуване на продукция;
 • Добро ниво на компютърна грамотност (Excel и Word)
 • Про-активност и екипен дух;
 • Правоспособност за управление на МПС и възможност за интензивни пътувания;
 • Английски език – писмено и говоримо (се счита за предимство);
 • Мин 1 г. опит в сферата продажбите;
 • Комуникативност и умения за водене на преговори;
 • CV;
 • Копие от Диплом за завършено образование;
 • Копие от документи за придобита квалификация;
 • Актуална снимка.
Ние ти предлагаме:
 • Много добри условия на труд;
 • Възможности за повишаване на квалификациите и професионалното развитие в рамките на компанията;
 • Атрактивно възнаграждение и пакет от социални придобивки;
 • Допълнително стимулиране при постигнати резултати.