ЗАХАРНИ ЗАВОДИ увеличи основния си капитал с 33%

11 октомври '17
Next

ЗАХАРНИ ЗАВОДИ увеличи основния си капитал с 2,78 млн. лева. Средствата са от натрупана във фонд Резервен печалба на дружеството от 2016 г. и предходни години.

Новият основен капитал на дружеството е 11,11 млн. лева, разделен на 11 112 919 млн. броя обикновени безлични акции с номинална стойност по 1 лев всяка. Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял от имуществото на дружеството.

Новите акции от увеличението на капитала се разпределят между акционерите безплатно и съразмерно на участието им в капитала до увеличението. Срещу 3 (три) притежавани акции всеки акционер получава безплатно 1 нова акция от увеличението на капитала. В случай, че новите акции, които даден акционер трябва да получи съобразно предходното изречение, не са цяло число, броят акции, които акционерът получава, се закръгля нагоре до най-близкото цяло число.

Право да получават новите акции имат лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар“ АД до 25.08.2017 г. Удостоверения за притежаване на финансови документи, издадени от „Централен депозитар“ АД (депозитарни разписки), акционерите могат да получат в централния офис на ЗАХАРНИ ЗАВОДИ в гр. Горна Оряховица, ул. Свети княз Борис I 29. Лице за контакт: Йовко Ралев.

Увеличението на капитала на дружеството е вписано както следва:

14.09.2017 г. – Търговски регистър
19.09.2017 г. – Централен депозитар АД
20.10.2017 г. – Комисия по финансов надзор
01.11.2017 г. – Българска фондова борса

Средната претеглена цена, на която акциите на ЗАХАРНИ ЗАВОДИ се търгуват на Българска фондова борса от началото на 2017 г. до Септември 2017 г., е 6,38 лева. От началото на година са изтъргувани 118 хил. акции.