ЗАХАРНИ ЗАВОДИ входира в КФН проспект за облигационна емисия

31 март '18
Next

Управителният съвет на  „Захарни заводи“ АД прие окончателни параметри на емисията облигации, в изпълнение на решение  на ОСА от 11.08.2017г.

Емисията конвертируеми облигации при първично публично предлагане се определи както следва:

  • Размер на емисията: 20 000 000 (двадесет милиона) лева;
  • Брой ценни книжа: 200 000;
  • Eмисионна цена: 100,00 (сто) лева;
  • Емисията ще се счита успешна при записване на 80% от облигациите;
  • Лихва от 3% (три процента) годишно, фиксирана, платима на 6 (шест) месеца;
  • Срок на облигационния заем 7 (седем) години;
  • Конвертируема цена 7.143 (седем цяло сто четиридесет и три лева);
  • Конвертируемо съотношение облигация към акция 1: 14 (едно към четиринадесет) ;
  • Две Call options, една на третата година и една на петата година. Реинвестиционна премия при третата година 0.5% върху изкупената част, при петата година 0.25 %;
  • Една Put option на петата година, която може да се упражни 80 (осемдесет) дни преди call опцията.

Управителният  съвет  на компанията определи  за инвестиционен посредник „Д.И.С.Л. Секюритийс“ АД.

Управителният съвет прие  изготвения проспект за първично публично предлагане на конвертируеми облигации от „Захарни заводи“ АД.

Проспектът е представен в КФН за одобрение.