За да обезпечи многократно нарасналите потребности на отделните производства от промишлена пара и електрическа енергия, ЗАХАРНИ ЗАВОДИ изгражда собствена Топлоелектрическа централа.

Построен през 1960 г., днес ТЕЦ Горна Оряховица произвежда топло и електроенергия за нуждите на ЗАХАРНИ ЗАВОДИ и продава въглища и дърва на външни за групата клиенти.

Електрическата мощност на ТЕЦ Горна Оряховица е 12 MW/h, а топлинната мощност - 83 MW/h.
Енергия
Енергия
ТЕЦ при ЗАХАРНИ ЗАВОДИ разполага с общо инсталираната парова мощност на централата 110 t/h и общо инсталираната енергийна мощност 6 MW/h. Централата работи със смес от въглища и биомаса (слънчогледови пелети) и е снабдена с един котел с производителност 75 t/h и един с производителност 35 t/h. Парогенераторите са с “П”-образна конструкция, вертикално тръбни, от еднобарабанен тип. Те са за изгаряне на въглища с високи летливи вещества и директна схема за изгаряне.

ТЕЦ при ЗАХАРНИ ЗАВОДИ разполага с инсталация за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия. Тя се състои от два енергийни парогенератора, свързани в общ колектор, и един турбогенератор, с обща електрическа мощност 6 MW/h


Една от основните цели, залегнала в дългосрочното развитие на компанията, е опазване на околната среда. В изпълнение на тази цел през 2008 г. е въведен в експлоатация електростатичен електрофилтър, осигуряващ 99.8 % очистване на праха от отпадъчния газов поток от комина на ТЕЦ. През същата година, чрез подмяна на разпалващото гориво на централата от мазут на газ, намалихме обема на изхвърляните в атмосферата вредни емисии с около 9 000 тона годишно. През 2010 г. този проект беше отличен от ЕБВР (Европейската банка за възстановяване и развитие) като проект с най-добри икономически показатели в раздел „Енергийна ефективност”.