ЗАХАРНИ ЗАВОДИ повишава конкурентоспособността си чрез квалификация на служители

30 март '14
Next

На 1 май 2013 г. дружеството стартира проект “Стабилна заетост и повишаване на производителността на заетите лица в ЗАХАРНИ ЗАВОДИ“, чрез обучение по договор ESF-2116-04-01002. Проектът се осъществи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Проектът е на стойност 70 265,46 лв., 40% от които са осигурени от ЗАХАРНИ ЗАВОДИ.

По време на проекта са обучени 100 служители на компанията по специалностите “Автоматизирани системи”, “Производство на сладкарски изделия”, “Обработка на информация”, “Английски език”, “Презентационни умения” и “Работа в екип”. Обучаващи са лицензирани доставчици на обучение, а всички участници получават удостоверения и/ или сертификати в края на обученията.

Очаква се придобитите нови знания, умения и компетенции да повишават конкурентоспособността на служителите на ЗАХАРНИ ЗАВОДИ и компания като цяло, да направят обучените служители по-производители и адаптивни и пряко да повлияят върху качеството и количеството на произвежданата от компанията продукция.

Предвижда се проектът да бъде финализиран на 31 март 2014 г.