ЗАХАРНИ ЗАВОДИ отчита печалба за първото тримесечие на 2011 год.

27 април '10
Next

„Захарни Заводи“ АД, Горна Оряховица, отчете печалба от 502 хил. лв. за първото тримесечие на 2011 година при 593 хил. лв. загуба за същия период на миналата година. В отчета не са включени резултатите на дъщерните дружества „Захар“ ЕАД, „ТЕЦ Горна Оряховица” ЕАД, „Захар трейд“ ООД и „Етанол био” ООД.

Продажбите на компанията за периода бележат почти двоен ръст спрямо предходната година, като достигат 14,02 млн. лв. за 2011 год. при 7,5 млн. лева през 2010 год.

Разходите за дейността през периода са нараснали с 67%, като основното увеличение е в резултат на повишени разходи за материали и външни услуги.