„Захарни заводи“ АД приключи 2015 г. с нетна печалба 3,89 млн. лв.

08 май '16
Next

За финансовата 2015 г. ЗАХАРНИ ЗАВОДИ отчита нетен консолидиран финансов резултат в размер на 3,89 млн. лв.

Консолидираните нетни приходи от продажби на групата ЗАХАРНИ ЗАВОДИ за 2015 г. са в размер на 135 млн. лв. и бележат ръст от 21% спрямо предходната година.

Хранителният бизнес на групата – захар, захарни изделия и етанол генерира 83% от общите приходи, 17% са приходите от услуги, печат на опаковки и енергия.

Основният бизнес на групата продължава да бъде производството и търговия със захар.

Дивизия захар отчита 45% ръст на продажбите спрямо същия период на 2014 год.  Високите резултати се дължат основно на успешната политика за разширяване на пазарния дял на марка Сладея. През 2015 г. са проведени три кампании за производство на бяла кристална захар и са реализирани 65 млн. лв. приходи от продажби.

През 2015 г. дивизия етилов алкохол отчита 25% ръст на продажбите спрямо 2014 г. Приходите от продажби на спирт са над 28 млн. лв. Компанията затвърждава експортната насоченост в търговията с етанол, като допълнително разширява пазарите си с клиенти от Турция, Румъния и Словакия.

В дивизия захарни изделия общите нива на продажби през 2015 г. се запазват като компанията значително подобрява позициите си в сегмента на халва и желе бонбони. По данни на Nielsen България пазарният дял на тахан халва Златея в обем за 2015 г. расте с близо 3 пункта до 17%. ЗАХАРНИ ЗАВОДИ отчита най-високи продажби на желе бонбони в България с пазарният дял 42%.

Резултатите в нехранителния бизнес на ЗАХАРНИ ЗАВОДИ (печат и опаковки, ремонтно-механични услуги и енергия) са положителни.  Дивизия печат и опаковки реализира ръст в обемите си продажби чрез разширяване на търговските отношения с външни за групата партньори. Дивизия ремонтно-механични услуги увеличава приходите от дейности, свързани с ремонт на машини и детайли, изработка на детайли, механични и монтажни услуги, балансиране и др.

Заетият персонал в групата ЗАХАРНИ ЗАВОДИ през 2015 г. е 787 човека.