ЗАХАРНИ ЗАВОДИ спечели проект в размер на 78 429,82 лв. по процедура за подбор на проекти BG 05M9OP001-1..1003 „Ново работно място 2015” по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

04 май '16
Next

ЗАХАРНИ ЗАВОДИ спечели проект по ОП „Развитие на човешките ресурси“ в размер на 78 429,82 лв. 80% от средствата са безвъзмездна финансова помощ, а 15 685,96 лв. са собствени средства на компанията.

Проектът е с продължителност 13 месеца и предвижда наемане на персонал за шест нови работни места, закупуване на необходимото оборудване и технически средства за работа и обучение на наетите лица.

„Комбинираните инвестиции в човешки ресурси и модернизиране на техническата база са едни от най-успешните за компанията ни. Това е първият спечелен проект от новия програмен период 2014-2020 г. по ОП „Развитие на човешките ресурси“ и вярваме, че ефективността му ще бъде висока. До момента компанията има изпълнени 20 проекта по ОП „Развитие на човешките ресурси“, за които е получила съфинансиране от ЕС.“ каза Валентина Ралева, Главен Изпълнителен Директор на „Захарни заводи“ АД.

Новите работни места са за длъжности Лаборант и Машинен оператор в Дивизия захарни изделия.

Ново наетите ще допринесат за повишаване на производството и контрола върху качеството на произвежданите захарни изделия. Ще бъдат закупени общо 6 нови съоръжения и апаратури с широк спектър на предназначение – от  окачествяване на влаганите суровини до контрол и анализ на вече произведената готова продукция. Служителите ще преминат специално обучение по необходими ключови компетенции за изпълняване на задълженията.