„Захарни заводи” АД обявява процедура за избор на изпълнител

08 декември '14
Next

„Захарни заводи” АД обявява процедура за избор на изпълнител чрез публична покана.

Днес 08.12.2014 г., във връзка с изпълнението проект „Осигуряване на организиран транспорт до и от работното място на пътуващите служители на „Захарни заводи“ АД”, финансиран с договор за безвъзмездна финансова помощ ESF – 2203 – 04 – 01006 по ОП „Развитие на човешките ресурси 2007 – 2013 г.”, схема BG051PO001-2.2.03- „На път” и на основание разпоредбите на ПМС 118 „Захарни заводи” АД обявява процедура за избор на изпълнител, чрез публична покана. За подробности виж прикачени файлове: