Материали за ИОСА за 29.09.2020 от 11,00 ч.
Отчет за спазване за спазване условията на облигационния заем 30.06.2020
Отчет за спазване за спазване условията на облигационния заем 30.06.2020
Консолидиран годишен доклад за дейността на Захарни заводи АД за 2019 г
Протокол от заседание на Управителен съвет – 19.08.2019г.
Протокол от заседание на Управителен съвет – 19.08.2019г.
Уведомление КФН – дивидент РОСА
Уведомление КФН – дивидент РОСА
Отчет за първото тримесечие на 2019 г. на емитент на облигации по чл. 100б, ал. 3 от ЗППЦК за спазване на условията по облигационния заем
Отчет за първото тримесечие на 2019 г. на емитент на облигации по чл. 100б, ал. 3 от ЗППЦК за спазване на условията по облигационния заем
Отчет за спазване на условията по облигационния заем през 2018 г.
Отчет за спазване на условията по облигационния заем през 2018 г.
Заявление относно разпределение на плащане на лихва по емисия облигации ISIN код BG2100009187, издадена от „Захарни заводи“ АД
Заявление относно разпределение на плащане на лихва по емисия облигации ISIN код BG2100009187, издадена от „Захарни заводи“ АД
Шестмесечен отчет за периода 01-10-2018 – 31-12-2018 за спазване на задълженията на емитента към облигационерите съгласно условията на облигационната емисия
Шестмесечен отчет за периода 01-10-2018 – 31-12-2018 за спазване на задълженията на емитента към облигационерите съгласно условията на облигационната емисия
Индивидуален отчет за четвъртото тримесечие на 2018 г.
Отчет за за третото тримесечие на 2018 г. към 30.09.2018 г. за спазване на задълженията на емитента към облигационерите съгласно условията на облигационната емисия
Отчет за за третото тримесечие на 2018 г. към 30.09.2018 г. за спазване на задълженията на емитента към облигационерите съгласно условията на облигационната емисия
Индивидуален отчет за третото тримесечие на 2018 г.
Информация Облигации и Събрание Облигационери
Информация Облигации и Събрание Облигационери
Покана за Общо събрание на облигационерите 05.10.2018
Покана за Общо събрание на облигационерите 05.10.2018
Консолидиран отчет за второто тримесечие на 2018 г.
Консолидиран отчет за второто тримесечие на 2016 г.
Уведомление КФН – приключило публично предлагане на облигации
Уведомление КФН – приключило публично предлагане на облигации
Проспект за публично предлагане на ценни книжа
Уведомление КФН – потвърждение проспект
Уведомление КФН – потвърждение проспект
Уведомление КФН
Уведомление КФН
Консолидиран отчет за първото тримесечие на 2018 г.
Индивидуален отчет за първото тримесечие на 2018 г.
Консолидиран отчет за четвъртото тримесечие на 2017 г.
Индивидуален отчет за четвъртото тримесечие на 2017 г.
Индивидуален отчет за третото тримесечие на 2017 г.
Консолидиран отчет за второто тримесечие на 2017 г.
Протокол Общо събрание на акционерите 11.08.2017
Протокол Общо събрание на акционерите 11.08.2017
Индивидуален отчет за второто тримесечие на 2017 г.
ОСА 23.06.2017 г.
Консолидиран отчет за първото тримесечие на 2017 г.
Индивидуален отчет за първото тримесечие на 2017 г.
Консолидиран отчет за четвърто тримесечие на 2016 г.
Протокол от ИОС на 03.02.2017
Протокол от ИОС на 03.02.2017
Индивидуален отчет за четвърто тримесечие на 2016 г.
ИЗВЪНРЕДНО ОСА 03.02.2017 г.
Консолидиран отчет за деветмесечието на 2016 г.
Индивидуален отчет за деветмесечието на 2016 г.
Консолидиран отчет за първото шестмесечие на 2016 г.
Информация
Информация
Уведомление съгласно чл.100ш от ЗППЦК и чл.2, ал.2 от Наредбна №2 от 17.09.2003
Уведомление съгласно чл.100ш от ЗППЦК и чл.2, ал.2 от Наредбна №2 от 17.09.2003
Материали от ОСА 23.06.2016
Консолидиран отчет за първото тримесечие на 2016 г.
Консолидиран отчет за първото тримесечие на 2016 г.
Индивидуален отчет за първото тримесечие на 2016 г.
Индивидуален отчет за първото тримесечие на 2016 г.
Консолидиран отчет за 2015 г.
Индивидуален отчет за 2015 г.
Общо събрание на акционерите 03.05.2016
Консолидиран отчет за четвъртото тримесечие на 2015 г.
Консолидиран отчет за четвъртото тримесечие на 2015 г.
Индивидуален отчет за четвъртото тримесечие на 2015 г.
Индивидуален отчет за четвъртото тримесечие на 2015 г.
Консолидиран отчет за третото тримесечие на 2015 г.
Консолидиран отчет за третото тримесечие на 2015 г.
Протокол от Извънредно ОСА
Решение на КФН от 05.11.2015
Решение на КФН от 05.11.2015
Индивидуален отчет за третото тримесечие на 2015 г.
Покана за Извънредно общо събрание на акционерите 14.11.2015 г.
Покана за Извънредно общо събрание на акционерите 14.11.2015 г.
Консолидиран отчет за второто тримесечие на 2015 г.
Индивидуален отчет за второто тримесечие на 2015 г.
Индивидуален отчет за второто тримесечие на 2015 г.
Материали от редовно ОСА 19.06.2015
Консолидиран отчет за първото тримесечие на 2015 г.
Индивидуален отчет за първото тримесечие на 2015 г.
Консолидиран годишен отчет за 2014 г.
Индивидуален годишен отчет за 2014 г.
Индивидуален отчет за четвъртото тримесечие на 2014 г.
Консолидиран отчет за четвъртото тримесечие на 2014 г.
Консолидиран отчет за четвъртото тримесечие на 2014 г.
Консолидиран отчет за третото тримесечие на 2014 г.
Индивидуален отчет за третото тримесечние на 2014 г.
Консолидиран отчет за второто тримесечие на 2014 г.
Консолидиран отчет за второто тримесечие на 2014 г.
Индивидуален отчет за второто тримесечие на 2014 г.
Покана и материали за редовно общо събрание на акционерите 19.06.2014 г.
Консолидиран отчет за първото тримесечие на 2014 г.
Индивидуален отчет за първото тримесечние на 2014 г.
Консолидиран отчет за 2013 г.
Консолидиран отчет за четвъртото тримесечие на 2013 г.
Консолидиран отчет за четвъртото тримесечие на 2013 г.
Индивидуален отчет за четвъртото тримесечие на 2013 г.
Индивидуален отчет за четвъртото тримесечие на 2013 г.
Консолидиран отчет за третото тримесечие на 2013 г.
Консолидиран отчет за третото тримесечие на 2013 г.
Индивидуален отчет за второто тримесечие на 2013 г.
Консолидиран отчет за второто тримесечие на 2013 г.
Консолидиран отчет за второто тримесечие на 2013 г.
Индивидуален отчет за второто тримесечние на 2013 г.
Протокол от Общо събрание на акционерите 30.06.2013
Протокол от Общо събрание на акционерите 30.06.2013
Консолидиран отчет за първото тримесечие на 2013 г.
Консолидиран отчет за първото тримесечие на 2013 г.
Индивидуален отчет за първото тримесечние на 2013 г.
Индивидуален отчет за първото тримесечние на 2013 г.
Консолидиран годишен отчет за 2012 г.
Извънредно общо събрание на акционерите на 05.04.2013 г.
Извънредно общо събрание на акционерите на 05.04.2013 г.
Общо събрание на акционерите 22.03.2013
Общо събрание на акционерите 22.03.2013
Общо събрание на акционерите 21.09.2012 г.
Общо събрание на акционерите 21.09.2012 г.
Общи събрания за 2011 година
Общи събрания за 2011 година
Консолидиран отчет за 2011 година
Индивидуален отчет за 2011 година
Общи събрания за 2010 година
Общи събрания за 2010 година
Консолидиран отчет за 2010 година
Индивидуален отчет за 2010 година
Консолидиран отчет за 2009 година
Индивидуален отчет за 2009 година