Информация по проект „За по-добри умения“

29 януари '20
Next

На 27.01.2020 г. ”Захарни заводи„ АД сключи договор BG05M9OP001-1.057-0316-C01 с Управляващия орган на ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 за финансиране на проект „За по-добри умения на работещите в „Захарни заводи“ АД, по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.057 „Умения”.. Повече информация можете да намерите на този линк.