ЗАХАРНИ ЗАВОДИ представи стратегия за устойчиво развитие, свързана с опазване на околната среда

19 юли '21
Previous Next

ЗАХАРНИ ЗАВОДИ представи средносрочна стратегия за устойчиво развитие на компанията и редица екологични инициативи – както вече влизащи в действие, така и бъдещи такива.

 

Стратегията на компанията включва план, конкретни стъпки на развитие и времева рамка.

В основата на стратегията на ЗАХАРНИ ЗАВОДИ  е увеличаване дела на използването на възобновяеми източници на енергия и  рециклируеми опаковки.

Първата много важна стъпка в тази посока е промяна на горивото в собствения ТЕЦ на ЗАХАРНИ ЗАВОДИ.

През 2020 г. се осъществи замяна на част от твърдото гориво (въглища), използвано в  ТЕЦ-а на компанията, с алтернативно гориво – биомаса в енергийно съотношение 80÷20%. Предприети са стъпки за увеличаване на съотношението твърдо гориво÷биомаса. Компанията очаква да получи разрешително за промяна на количеството биомаса в горивната смес до 35% до края на 2021 г., а в периода  2023 – 2025 г. прогнозата е да достигане до 40%. Използваната от компанията биомаса е пелети  от слънчогледова люспа.

Това алтернативно гориво е възобновяем източник на енергия. Използването му е приоритет за съвременната топлоенергетика и сериозна стъпка в посока опазване на околната среда чрез намаляване на отделяните емисии парникови газове, азотни оксиди, въглероден диоксид, прах и серни оксиди. Допълнително, използването на биомаса е възможност за оползотворяване на странични продукти от горското и селското стопанство, които нямат конкретно предназначение в промишлеността.

Следващата стъпка, планирана от ЗАХАРНИ ЗАВОДИ в посока намаляване отделянето на въглеродни емисии, е пълна реконструкция на наличните котли или закупуване на изцяло нови такива, като в двата случая планът е да се премине изцяло на работа с газ в ТЕЦ-а на компанията в хоризонта от 2025-2030 г. По този начин ще отпадне необходимостта от използването на въглища за производство на топло и електро енергия.

Втората много важна стъпка в посока увеличаване дела на възобновяемите източници на енергия е изграждане на система от собствени фотоволтаични електрически централи.

През 2020 г. компанията изгради и пусна в експлоатация фотоволтаична електрическа централа с обща мощност близо 1 MW.  Централа работи изцяло с възобновяем източник на енергия – слънчевата светлина и произведената от нея енергия се използва за собствени нужди на компанията.

В периода до края на 2021 г. се очаква финализиране на изграждането и пускане в експлоатация на втора фотоволтаична електрическа централа с обща мощност от 3.180 MW. През 2023 г. е планирано стартиране на проектиране и изграждане на трета фотоволтаична централа с мощност 6,5MW

 

Последно, но не и по значение, е закупуването и въвеждане в експлоатация на машина за пакетиране на захар в рециклируема хартиена опаковка. Инвестицията е от 2018 г. Благодарение на нея, използването на нерециклируеми опаковки в дивизия захар се свежда до минимум. Това, от своя страна, намалява необходимостта от депониране на опаковки и освобождава капацитет в депата за отпадъци.

________________________________________________________________________________

„Захарни заводи“ АД е най-големият комплекс за производство на хранителни продукти в България. Основана през 1912 г., компанията е водещ производител на захар, захарни изделия и етилов алкохол в страната.

 

В групата „Захарни заводи“ АД влизат дъщерните дружества – „Захар“ ЕАД, „ТЕЦ Горна Оряховица“ ЕАД, „Захарни заводи трейд“ ЕАД и „РМЗ Горна Оряховица“ ЕООД.

 

В началото на 2021 „Захарни заводи“ АД получи поредната екологична награда, този път в сектор „Зелена инвестиция“ в националния конкурс „Най-зелените компании в България“. Това отличие е резултат от прилагането на дългосрочни екологични политики и практики. В групата на „Захарни заводи“ АД опазването на околната среда е сред важните управленски приоритети.