• КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2017 г.

 • ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2017 г.

 • Виж още »

  ЗАХАРНИ ЗАВОДИ с програма за осигуряване на социални придобивки на работещите в компанията

  ЗАХАРНИ ЗАВОДИ реализира програма за осигуряване на социални придобивки на работещите в компанията. Програмата е на стойност 39,4 хил. лв., 27% от които собствени средства на компанията и включва създаване на специализирани места за отдих и хранене, както и осигуряване на спортни съоръжения на територията на дружеството. Програмата е част от Проект  ВG05M9OP001-1.008 - 0546 „За по-добри и безопасни условия на труд в „Захарни заводи” АД”, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз. „Инвестициите в социални придобивка и създаване на условия за засилване на неформалните отношения между служителите на компанията са предпоставка за подобряване на работния климат и повишаване удовлетвореността на работното място. Това е вторият спечелен проект от новия програмен период 2014-2020 г. по ОП „Развитие на човешките ресурси“ и вярваме, че ефективността му ще бъде висока. До момента компанията има изпълнени 29 проекта по Оперативни програми с европейско финансиране“ каза Валентина Ралева, Главен Изпълнителен Директор на „Захарни заводи“ АД. В изпълнение на програмата е ремонтирано и оборудвано помещение за отдих и хранене за 100 човека в базата за производство на захарни изделия. Закупени са маси и столове, хладилник, микровълнова печка и автомат за вода. Закупени са и 10 пейки, успоредка и тенис маса. Съоръженията ще допълнят възможността за отдих и спорт на открито и ще създадат условия за активно използване на почивките на служителите. ЗАХАРНИ ЗАВОДИ има политика за социалните придобивки за служители и ще продължи да инвестира средства в осигуряване на материални и нематериални социални придобивки в това число ваучери за храна, безплатен и/или частично платен транспорт до работното място, допълнително здравно осигуряване и други.  

  приложени документи:

 • приложени документи:

 • Виж още »

  ЗАХАРНИ ЗАВОДИ с ново ръководство

  15.11.2017 г. Нов разширен управителен съвет поема ръководството на ЗАХАРНИ ЗАВОДИ от 14.11.2017 г. Мандатът му е три години. Решението бе взето от Надзорния съвет на компанията на 3-ти ноември в Горна Оряховица. „Изборът на нов управителен съвет е логична стъпка предвид изтичане мандата на предходния такъв. Използваме възможността да разширим ръководния екип на компанията с кадри с различни експертни компетенции“ заяви Георги Узунов, председател на Надзорния съвет на компанията. Валентина Ралева запазва позицията си на председател на Управителен съвет и Изпълнителен директор на ЗАХАРНИ ЗАВОДИ АД. Присъствието й в съвета гарантира плавен преход и приемственост в управлението на компанията. Валентина Ралева е в дружеството от 1990 г. Финансист по образование, тя преминава през всички нива в компанията – от оперативен счетоводител през финансов директор до изпълнителен директор. В Управителен съвет е от 2006 г, изпълнителен директор е от 2009 г.  Компетенциите й включват стратегическо управление, преструктуриране и развитие на човешките ресурси, както и финансов мениджмънт. Георги Шарков заема поста Член на управителен съвет. Машинен инженер по образование, той започва кариерата си като механик в ЗАХАРНИ ЗАВОДИ през 1982 г. Преминава през различни нива в компанията – главен механик, главен инженер и придобива значителен управленски опит, ръководейки завода на захар – основния бизнес на компанията. От 2009 г. заема поста Директор Инвестиции и техническо развитие на групата ЗАХАРНИ ЗАВОДИ. Експертизата му включва задълбочен поглед върху производствените и технически възможности и потенциал за модернизиране на компанията. Тодор Тодоров заема поста Член на управителен съвет. Инженер по автоматика по образование, той се присъединява към екипа на ЗАХАРНИ ЗАВОДИ през 2004 г. Преминава през различни нива в компанията и притежава управленски опит, ръководейки от 2009 г. един от основните, изключително насочен към експорт, бизнес на компанията – производството на етилов алкохол и високопротеинови фуражи. Тодоров се включва в ръководството на групата ЗАХАРНИ ЗАВОДИ като експерт по цялостно изграждане, обновяване и автоматизиране на производствените процеси на компанията. Мая Цанкова заема поста Член на управителен съвет. Биотехнолог по образование, тя се присъединява към екипа на отдел Качество на ЗАХАРНИ ЗАВОДИ през 2012 г. Благодарение на прецизността, отдадеността и бързото си навлизане в спецификите на различните производства,  тя преминава през йерархичните нива на компанията - от Специалист Качество до  Директор Качество.  Цанкова се включва в ръководство на групата ЗАХАРНИ ЗАВОДИ като експерт по управление качеството на продуктите и услугите, които дружеството предлага и ще подкрепя амбициозните цели на компанията по внедряване на нови международни стандарти по управление и организация на производството. Кирил Георгиев заема поста Член на управителен съвет. Юрист по образование, той стартира кариерата си в ЗАХАРНИ ЗАВОДИ като младши юрисконсулт през 2011 г., а от 2014 г. е Главен Юрисконсулт на групата. Аналитичен и целенасочен, той успешно защитава интересите на дружеството при практикуване както на стандартни правни процедури, така при специфични казуси. Компетенциите му включват профилирани познания по търговско, гражданско и корпоративно право. Георгиев ще подкрепя представянето на ЗАХАРНИ ЗАВОДИ като публична, регистрирана на БФБ, компания.  
 • Виж още »

  ЗАХАРНИ ЗАВОДИ увеличи основния си капитал с 33%

  ЗАХАРНИ ЗАВОДИ увеличи основния си капитал с 2,78 млн. лева. Средствата са от натрупана във фонд Резервен печалба на дружеството от 2016 г. и предходни години. Новият основен капитал на дружеството е 11,11 млн. лева, разделен на 11 112 919 млн. броя обикновени безлични акции с номинална стойност по 1 лев всяка. Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял от имуществото на дружеството. Новите акции от увеличението на капитала се разпределят между акционерите безплатно и съразмерно на участието им в капитала до увеличението. Срещу 3 (три) притежавани акции всеки акционер получава безплатно 1 нова акция от увеличението на капитала. В случай, че новите акции, които даден акционер трябва да получи съобразно предходното изречение, не са цяло число, броят акции, които акционерът получава, се закръгля нагоре до най-близкото цяло число. Право да получават новите акции имат лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар“ АД до 25.08.2017 г. Удостоверения за притежаване на финансови документи, издадени от „Централен депозитар“ АД (депозитарни разписки), акционерите могат да получат в централния офис на ЗАХАРНИ ЗАВОДИ в гр. Горна Оряховица, ул. Свети княз Борис I 29. Лице за контакт: Йовко Ралев. Увеличението на капитала на дружеството е вписано както следва: 14.09.2017 г. - Търговски регистър 19.09.2017 г. - Централен депозитар АД 20.10.2017 г. - Комисия по финансов надзор 01.11.2017 г. - Българска фондова борса Средната претеглена цена, на която акциите на ЗАХАРНИ ЗАВОДИ се търгуват на Българска фондова борса от началото на 2017 г. до Септември 2017 г., е 6,38 лева. От началото на година са изтъргувани 118 хил. акции.
 • ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2017 г.

 • Виж още »

  ЗАХАРНИ ЗАВОДИ спечели награда за Продуктов ребрандинг от Българската асоциация на рекламодателите

  09.10.2017 г. ЗАХАРНИ ЗАВОДИ спечели награда за Продуктов ребрандинг за Сладки времена от Българската асоциация на рекламодателите. Наградите на БАР се връчват на компаниите с най-добри и иновативни маркетингови стратегии през изминалата година и половина. Сладки времена е обединяващ бранд за произвежданите от компанията халва и локум. Сладки времена е за тези, които ценят традициите, защото предлага продукти, направени ръчно по оригинална българска технология, запазена повече от 100 години. „Въвеждането на марката Сладки времена е стратегическа цел, по която работим последните две години. Гордеем се с постигнатите резултатите и получената награда. Благодарим на всички партньори, с които работихме по проекта. “ заяви Красимир Добрев, изпълнителен директор на Захарни заводи Трейд. Стратегията по въвеждане на марката се състои в  поетапна промяна опаковките на артикулите, търговски активности към бизнес партньори и към крайни потребители в точката на продажба, печатна реклама и телевизионна реклама. Резултатите от ребрандирано: 50% ръст в продажбите на вътрешен пазар в двете категории  и повече от впечатляващи имиджови показатели: 97%  известност в категория локум и 86% в категория халва.  

  приложени документи:

 • Виж още »

  Търговска среща на международните партньори на ЗАХАРНИ ЗАВОДИ се проведе във Велико Търново

  04.10.2017 г. Представители на 13 компании взеха участие в търговска среща на ЗАХАРНИ ЗАВОДИ дивизия Захарни изделия. Срещата се проведе на 02-04 Октомври 2017 г. във Велико Търново. „Това е първата търговска среща, която организираме единствено на наши експортни клиенти. Имаме амбициозни цели за развитието ни на външни пазари и можем да ги постигнем единствено в добро сътрудничество с партньорите ни.“  заяви Валентина Ралева, изпълнителен директор на ЗАХАРНИ ЗАВОДИ. 16% от общите продажби на захарни изделия на компанията са експортни. ЗАХАРНИ ЗАВОДИ изнася в над 20 държави в Европа, Азия и Африка. Сред основните клиенти са партньори от Русия, Ирак, Румъния, Македония, Хърватска, Латвия, Турция, Германия, Либия и Франция. През последните 2 години, експортните продажби на захарни изделия бележат 17% ръст. Компанията предлага широко портфолио от твърди, меки и желирани бонбони, халва, вафли и локум както собствени, така и частни марки.
 • КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2017 г.

 • приложени документи:

 • Протокол Общо събрание на акционерите 11.08.2017

  приложени документи:

 • ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2017 г.

 • Виж още »

  Внедряване на иновативен продукт

  На 13.07.2017 г. от 11.00 ч. в сградата на Регионален пресклуб БТА - Велико Търново, на адрес: гр. Велико Търново, ул. "Христо Ботев" 2, се проведе информационен ден относно изпълнението на подписан договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-1.001-0108-C01/18.01.2017 г. между МИ и „ЗАХАРНИ ЗАВОДИ“ АД по проект: „Внедряване на иновативен продукт – лечебни карамелажни бонбони с определен състав от етерични масла и антимикробен ефект в производството на „Захарни заводи“ АД”. Info.den

  приложени документи:

 • приложени документи:

 • Виж още »

  Президентът Румен Радев посети ЗАХАРНИ ЗАВОДИ по повод почетно отличие за принос в сферата на икономиката

  27 юни 2017 г. Почетно отличие за принос в сферата на икономиката на Община Горна Оряховица получиха инж. Георги Узунов – председател на Надзорния съвет на „Захарни заводи” АД и инж. Руси Данев – член на Надзорния съвет. По повод отличието, президентът на Република България Румен Радев и първата дама г-жа Десислава Радева посетиха компанията в Горна Оряховица. Президентът поздрави отличените с приза и се запозна с процеса на производство на емблематични марки захарни изделия, мощностите на завода и приноса на дружеството за развитието на икономиката в региона. ЗАХАРНИ ЗАВОДИ е най-големият комплекс за производство на хранителни продукти в България. Разположена на площ от 550 дка, компанията включва в портфолиото си производство и търговия със захар, захарни изделия, етилов алкохол, високо протеинови фуражи, опаковки, извършване на ремонтно-механични услуги, собствен ТЕЦ. „Вярваме в бъдещето на българската индустрия и я развиваме. Затова през последните 16 години, инвестирахме 96 млн. лв. в ЗАХАРНИ ЗАВОДИ.  Модернизирахме основните производства. Изградихме напълно нови инсталации за производство в някои от дивизиите. Закупихме нови машини. Внедрихме международни стандарти за качество.  Работим по подобряване на работната среда. ”, заяви Георги Узунов, председател на Надзорния съвет на „Захарни заводи” АД. „Впечатлен съм да видя такава работеща структура и да се срещна с индустриалци, които се справят с предизвикателствата на днешното време.“ заяви Президентът на Република България г-н Румен Радев. ЗАХАРНИ ЗАВОДИ е единственият производител на захар в България. Пазарният дял на компанията през 2016 г. е 35%. Компанията е най-големият производител на локум, твърди и меки бонбони, халви. Компанията е един от най-старите производители на етилов алкохол в България. 85% от продажбите на етанол са за експорт. „Захарни заводи“ АД е основана през 1912 г. Тя е частна публична компания от холдингов тип, регистрирана на Софийска фондова борса. Приходите от продажби на компанията за 2016 г. са в размер на 155, 6 млн. лв.

  приложени документи:

 • ОСА 23.06.2017 г.

  приложени документи:

 • Виж още »

  ”Захарни заводи„ АД сключи договор ВG05M9OP001-1.008 -0546-C01 с Управляващия орган на ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020

  ”Захарни заводи„ АД сключи договор ВG05M9OP001-1.008 -0546-C01 с Управляващия орган на ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 за финансиране на проект „За по-добри и безопасни условия на труд в „Захарни заводи” АД” по процедура ВG05M9OP001-1.008 „Добри и безопасни условия на труд“. За повече информация прегледайте PDF файл СВАЛИ.

  приложени документи:

 • КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2017 г.

 • Виж още »

  Над 150 деца се включиха в Детски празник в ЗАХАРНИ ЗАВОДИ

  Над 150 деца взеха участие в Детския празник в ЗАХАРНИ ЗАВОДИ на 05.06.2017 г. Празникът беше организиран от компанията като подарък за децата, внуците и племенници на всички служители на дружеството. „Много се радвам да видя всички ви тук. Вие сте децата на ЗАХАРНИ ЗАВОДИ, вие сте нашето бъдеще. Пожелавам ви да не спирате да мечтаете и да вярвате в чудеса.“ заяви Валентина Ралева, Главен Изпълнителен директор на ЗАХАРНИ ЗАВОДИ. Събитието се проведе на три етапа. В първия етап децата посетиха работните места на роднините си и видяха как протича един час от работния им ден. Във втората част беше направена обиколка на завода за захарни изделия, където на групи децата видяха как се произвеждат любимите желирани бонбони, полезните Лукчета и хрупкавите вафли. „Всеки един човек, който работи тук, е рицар. Рицар, защото пази 100-годишна тайна за производство на бонбони, вафли, халви и локуми. Сега ще разкрием тази тайна само на вас, защото вие може да сте следващите „рицари на бонбоните и вафлите.“ С тези думи Димитрина Христова, Производствен директор Дивизия Захарни изделия, приветства малките гости и ги въведе в света на лакомствата. Много смях изпълни стадиона на ЗАХАРНИ ЗАВОДИ в третата част на празненството, когато всички малки гости лудуваха на воля, танцуваха, играха игри и се забавляваха на надуваеми замъци и люлки.
 • Виж още »

  Почетно отличие за принос в сферата на икономиката получиха главните акционери на ЗАХАРНИ ЗАВОДИ АД

  Почетно отличие за принос в сферата на икономиката на Община Горна Оряховица получиха инж. Георги Узунов – председател на Надзорния съвет на „Захарни заводи” АД и инж. Руси Данев – член на Надзорния съвет на „Захарни заводи” АД. Наградите бяха връчени на 29.05.2017 г. от кметът на Община Горна Оряховица инж. Добромир Добрев на тържествената сесия по повод празника на града. „За мен е чест да получа този приз. Той е признание за неуморния труд на онези 800 души, които работят в ЗАХАРНИ ЗАВОДИ. За 16 години в ЗАХАРНИ ЗАВОДИ са инвестирани 96 млн. лв. Но тези 16 г. са малък епизод от развитието на компанията. ЗАХАРНИ ЗАВОДИ винаги са били флагман на развитието на община Горна Оряховица. Това не би било възможно без активната помощ на съветниците и кмета инж. Добромир Добрев. Благодаря им, че се чувстваме като част от един отбор.“  каза инж. Георги Узунов. Георги Узунов е председател на Надзорния съвет на ЗАХАРНИ ЗАВОДИ АД, доктор на техническите науки, личност с богат управленски опит. Руси Данев е Член на Надзорния съвет на ЗАХАРНИ ЗАВОДИ АД, депутат във Великото народно събрание в периода 1990-1991 год.  Инж. Георги Узунов и инж. Руси Данев са мажоритарни акционери в ЗАХАРНИ ЗАВОДИ от приватизацията на компанията през 2000 г. ЗАХАРНИ ЗАВОДИ АД е най-големият работодател в община Горна Оряховица, един от най-големите работодатели в област Велико Търново и е сред стоте най-големи български компании.
 • ОСА 23.06.2017 г.

 • ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2017 г.

 • КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА 2016 г.

 • ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА 2016 г.

 • Виж още »

  Сладея е най-известната марка захар в България

  Сладея е най-известната марка захар в България с 95,9% обща известност. Това показват резултатите от национално представително проучване, проведено от BluePoint България през м. Ноември 2016 г.  Сладея изпреварва основния си конкурент с 5,1 процентни пункта. Потребителите определят Сладея като българската качествена захар, с добро присъствие в търговската мрежа, подходяща за приготвяне на печива, сладкиши и други. Проучването определя Сладея и като по-често купуваната марка захар. Сладея води пред основния й конкурент по показател „Купувана марка през последните 3 месеца“ с 3,1 процентни пункта. „Горди сме, че последователната ни работа през годините за развитие на марката дава своите резултати. В последните години ние инвестирахме значителни ресурси в повишаване качеството на продукта и модернизиране на производствените процеси, в маркетинг и в развитие на продажбите, като за последните две години продажбите на марката Сладея  са нарастнали със 76%.“ заяви Красимир Добрев - Главен Търговски директор на „ЗАХАРНИ ЗАВОДИ“ АД. ЗАХАРНИ ЗАВОДИ е най-стария производител на захар в България и произвежда захар от 1913 г. Компанията е единственият производител на бучки захар в страната и първата, която предлага кафява захар на българския пазар през 2003 г. Горнооряховската захар е носител на златен медал от Международния панаир в Пловдив през 2003 г. и 2004 г и множество сертификати за качество. От 2013 г. ЗАХАРНИ ЗАВОДИ е единствения производител на захар в България. Повече информация можете да намерите на www.sladea.bg
 • КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2016 г.

 • Протокол от ИОС на 03.02.2017

  приложени документи:

 • ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2016 г.

 • Виж още »

  ЗАХАРНИ ЗАВОДИ подписа договор BG16RFOP002-1.001-0108-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Министерство на икономиката с предмет изпълнение на проектa: „Внедряване на иновативен продукт – лечебни карамелажни бонбони с определен състав от етерични масла и антимикробен ефект в производството на „Захарни заводи“ АД”.

  На 18.01.2017 г. ЗАХАРНИ ЗАВОДИ подписа договор по проект "Внедряване на иновативен продукт – лечебни карамелажни бонбони с определен състав от етерични масла и антимикробен ефект в производството на „Захарни заводи“ АД”. Проектът предвижда закупуване и въвеждане в експлоатация на 8 броя съоръжения и е на обща стойност 2 473 733.71 лв, 50% от които са собствено финансиране на дружеството, а останалата част е безвъзмездна финансова помощ. „Благодарение на проекта, ЗАХАРНИ ЗАВОДИ ще предложи на потребителите иновативен нов продукт - лечебни билкови бонбони с антимикробен ефект. Това е поредната стъпка в посока предлагане на полезни продукти на пазара. Реализацията на проекта ще ни помогне и допълнително да модернизираме производството си.“ каза Валентина Ралева, Главен Изпълнителен Директор на „Захарни заводи“ АД. Проектът ще се реализира в продължение на 18 месеца. Очаква се новият продукт да бъде в продажба в края на 2018 г. Повече информация можете да намерите тук: INFO ZAHARNI ZAVODI_BG16RFOP002-1.001-0108-C01

  приложени документи:

 • ИЗВЪНРЕДНО ОСА 03.02.2017 г.

 • КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ДЕВЕТМЕСЕЧИЕТО НА 2016 г.

 • ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕВЕТМЕСЕЧИЕТО НА 2016 г.

 • КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПЪРВОТО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2016 г.

 • Информация

  приложени документи:

 • Уведомление съгласно чл.100ш от ЗППЦК и чл.2, ал.2 от Наредбна №2 от 17.09.2003

  приложени документи:

 • Виж още »

  1,4 млн. лв. нетна печалба отчита ЗАХАРНИ ЗАВОДИ през първото тримесечие на 2016 г.

  „Захарни заводи” АД приключи първото тримесечие 2016 г. с консолидирана нетна печалба в размер на 1,4 млн. лв. Резултатът съответства на позитивните прогнози на компанията за периода.

  Общите приходи от продажби на компанията през първото тримесечие на 2016 г.  спрямо 2015 г. са в размер на 32 млн. лв. и бележат 17% ръст спрямо същия период 2015 г.

  Трите водещи за групата дивизии – захар, захарни изделия и етанол генерират 88% от общите приходи, 12% са приходите от услуги, печат на опаковки, енергия и ddgs.

  Основният бизнес на групата, производство и търговия със захар, генерира 55% от приходите от продажби на ЗАХАРНИ ЗАВОДИ за първото тримесечие на 2016 г. Компанията отчита 42% ръст спрямо същия период 2015 г. чрез балансирано развитие на продажбите на разфасовки за индивидуални и бизнес клиенти.

  Продажбите на етилов алкохол поддържат нивaтa си от 2015 г. Запазва се преобладаващата част на продажбите към експортните клиенти, които генерират 84% от общите продажби на дивизията.

  Резултатите в дивизия захарни изделия са под очакваните. Компанията планира разширяване на дейността си чрез привличане на нови експортни клиенти.

  Дивизия ремонтно-махнични услуги отчита 54% ръст на приходите през първото тримесечие на 2016 г. Компанията развива търговските си отношения с външни за групата клиенти в посока разработка и цялостно изпълнение както на самостоятелни съоръжения (едно, от които, охладител за експелер), така и единични детайли.

  През първото тримесечие на 2016 г. в ЗАХАРНИ ЗАВОДИ са заети 753 човека. Средната работа заплата в групата расте с 11% и достига 858 лв.

  ЗАХАРНИ ЗАВОДИ очаква положителен финансов резултат и към края на първото полугодие на 2016 г.

 • Виж още »

  Конкурс за избор на фирма за строително-ремонтни работи

  ЗАХАРНИ ЗАВОДИ обява конкурс за избор на фирма за извършване на строително-ремонтни работи на територията на дружеството в срок от една година. Срок за подаване на документи за участие в конкурса: 05.08.2016 г. Провеждане на конкурса: 09.08.2016 г. 11 ч в административната сграда на ЗАХАРНИ ЗАВОДИ Повече информация за конкурса можете да получите от Директор ивестиции и техническо развитие инж. Георги Шарков на 0886 880 080 и georgi.sharkov@zaharnizavodi.com и Техник Инвеститорски контрол инж. Ивайло Ленов на 0889 794 197 и ivaylo.lenov@zaharnizavodi.com. Правила за провеждане на конкурс

  приложени документи:

 • Материали от ОСА 23.06.2016

 • КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2016 г.

 • Общо събрание на акционерите 23.06.2016

 • Виж още »

  ЗАХАРНИ ЗАВОДИ спечели проект в размер на 78 429,82 лв. по процедура за подбор на проекти BG 05M9OP001-1..1003 „Ново работно място 2015” по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

  ЗАХАРНИ ЗАВОДИ спечели проект по ОП „Развитие на човешките ресурси“ в размер на 78 429,82 лв. 80% от средствата са безвъзмездна финансова помощ, а 15 685,96 лв. са собствени средства на компанията.

  Проектът е с продължителност 13 месеца и предвижда наемане на персонал за шест нови работни места, закупуване на необходимото оборудване и технически средства за работа и обучение на наетите лица.

  „Комбинираните инвестиции в човешки ресурси и модернизиране на техническата база са едни от най-успешните за компанията ни. Това е първият спечелен проект от новия програмен период 2014-2020 г. по ОП „Развитие на човешките ресурси“ и вярваме, че ефективността му ще бъде висока. До момента компанията има изпълнени 20 проекта по ОП „Развитие на човешките ресурси“, за които е получила съфинансиране от ЕС.“ каза Валентина Ралева, Главен Изпълнителен Директор на „Захарни заводи“ АД.

  Новите работни места са за длъжности Лаборант и Машинен оператор в Дивизия захарни изделия.

  Ново наетите ще допринесат за повишаване на производството и контрола върху качеството на произвежданите захарни изделия. Ще бъдат закупени общо 6 нови съоръжения и апаратури с широк спектър на предназначение – от  окачествяване на влаганите суровини до контрол и анализ на вече произведената готова продукция. Служителите ще преминат специално обучение по необходими ключови компетенции за изпълняване на задълженията.

 • ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2016 г.

 • Виж още »

  „Захарни заводи“ АД приключи 2015 г. с нетна печалба 3,89 млн. лв.

  За финансовата 2015 г. ЗАХАРНИ ЗАВОДИ отчита нетен консолидиран финансов резултат в размер на 3,89 млн. лв.

   Консолидираните нетни приходи от продажби на групата ЗАХАРНИ ЗАВОДИ за 2015 г. са в размер на 135 млн. лв. и бележат ръст от 21% спрямо предходната година.

   Хранителният бизнес на групата – захар, захарни изделия и етанол генерира 83% от общите приходи, 17% са приходите от услуги, печат на опаковки и енергия.

   Основният бизнес на групата продължава да бъде производството и търговия със захар.

  Дивизия захар отчита 45% ръст на продажбите спрямо същия период на 2014 год.  Високите резултати се дължат основно на успешната политика за разширяване на пазарния дял на марка Сладея. През 2015 г. са проведени три кампании за производство на бяла кристална захар и са реализирани 65 млн. лв. приходи от продажби.

   През 2015 г. дивизия етилов алкохол отчита 25% ръст на продажбите спрямо 2014 г. Приходите от продажби на спирт са над 28 млн. лв. Компанията затвърждава експортната насоченост в търговията с етанол, като допълнително разширява пазарите си с клиенти от Турция, Румъния и Словакия.

   В дивизия захарни изделия общите нива на продажби през 2015 г. се запазват като компанията значително подобрява позициите си в сегмента на халва и желе бонбони. По данни на Nielsen България пазарният дял на тахан халва Златея в обем за 2015 г. расте с близо 3 пункта до 17%. ЗАХАРНИ ЗАВОДИ отчита най-високи продажби на желе бонбони в България с пазарният дял 42%.

   Резултатите в нехранителния бизнес на ЗАХАРНИ ЗАВОДИ (печат и опаковки, ремонтно-механични услуги и енергия) са положителни.  Дивизия печат и опаковки реализира ръст в обемите си продажби чрез разширяване на търговските отношения с външни за групата партньори. Дивизия ремонтно-механични услуги увеличава приходите от дейности, свързани с ремонт на машини и детайли, изработка на детайли, механични и монтажни услуги, балансиране и др.

   Заетият персонал в групата ЗАХАРНИ ЗАВОДИ през 2015 г. е 787 човека.

 • КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА 2015 г.

 • ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА 2015 г.

 • Общо събрание на акционерите 03.05.2016

 • КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2015 г.

 • ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2015 г.

 • КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2015 г.

  приложени документи:

 • Протокол от Извънредно ОСА

 • Решение на КФН от 05.11.2015

  приложени документи:

 • ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2015 г.

 • Покана за Извънредно общо събрание на акционерите 14.11.2015 г.

 • КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2015 г.

 • ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2015 г.

 • Материали от редовно ОСА 19.06.2015

 • Виж още »

  Проект "Организиран транспорт за служителите на ЗАХАРНИ ЗАВОДИ - гаранция за запазване на заетостта

                В продължение на няколко месеца  „Захарни заводи” АД успешно изпълнява проект BG051PO001- 2.2.03-0324 „Организирания транспорт за служителите от „Захарни заводи” АД – гаранция за запазване на заетостта”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз по Договор ESF-2203-04-01006. Целта на проекта е да се запази трудовата заетост на пътуващите работници и служители от фирмата чрез осигуряването на организиран безплатен транспорт от и до работното място, като се осигури по-добро съчетаване на трудовата заетост, доходи и организация на личното свободно време. Целевата група по проекта са 40 работници и служители на трудов договор, с адресна регистрация извън гр. Горна Оряховица, ежедневно пътуващи от гр. Велико Търново, гр. Лясковец, с. Върбица и с Писарево. Изпълнението на проекта осигурява заложените цели и стимулира работниците и служителите да запазят работните си места, да се снижи стреса от пътуването и спазването на графици и разписания и по доброто съчетаване на професионалния с личния живот. Стойността на проекта е в размер 24 556,77 лв. изцяло безвъзмездна финансова помощ и ще приключи на 31.08.2015 г.

   

 • Виж още »

  „Захарни заводи” АД приключва първото тримесечие на 2015 г. с нетна печалба в размер на 1,8 млн. лв.

  „Захарни заводи” АД приключи първото тримесечие 2015 г. с консолидирана нетна печалба в размер на 1,8 млн. лв. Резултатът съответства на позитивните прогнози на компанията за периода.

   „Отчитаме едно изключително успешно тримесечие. Всички дивизии в групата изпълняват поставените цели за развитие.” заяви главният изпълнителен директор на „Захарни заводи” АД Валентина Ралева.

  Общите приходи от продажби на компанията през първото тримесечие на 2015 г.  са в размер на 27 млн. лв. и запазват нивото си от първото тримесечие на 2014 г.

  Хранителният бизнес на групата – захар, захарни изделия и етанол генерира 94% от общите приходи, 6% са приходите от услуги, печат на опаковки и енергия.

  Най-висок ръст – 15% бележат продажбите на захарни изделия. Продажбите на дивизията генерират 23% от общите приходи на компанията, като 82% от продажбите на дивизията са реализирани в България. Значителен ръст от 41% бележат продажбите в чужбина.

  Продажбите на етилов алкохол бележат най-висок ръст в стойност – 950 хил. лв. 84% от продажбите на етанол са към експортни клиенти - главно страни от ЕС: Австрия, Германия, Гърция, Италия, Румъния, както и в Турция. Компанията успешно развива и търговската си дейност с високопротеинови фуражи и зърно.

  Основният бизнес на групата остава производство и търговия със захар, който генерира 41% от приходите от продажби на ЗАХАРНИ ЗАВОДИ за първото тримесечие на 2015 г.

  ЗАХАРНИ ЗАВОДИ очаква положителен финансов резултат и към края на първото полугодие на 2015 г.

 • КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2015 г.

 • Виж още »

  ЗАХАРНИ ЗАВОДИ получи награда в конкурса за най-зелени компании в България

  ЗАХАРНИ ЗАВОДИ получи награда в категория „Индустрия и производствен сектор“ в конкурса „Най-зелените компании в България 2014“. Конкурсът се провежда за пета поредна година и отличава организациите, които развиват бизнеса си по отговорен за природата начин.

   „Приемам наградата като признание за непрекъснатите ни усилия по опазване на околната среда. Наградата е много висока оценка за екипа на дружеството, който ежедневно работи по утвърждаване на ЗАХАРНИ ЗАВОДИ като модерна европейска компания“ заяви при получаване на наградата г-жа Валентина Ралева, главен изпълнителен директор на ЗАХАРНИ ЗАВОДИ.

  „Над 50% от всички инвестиции, направени в ЗАХАРНИ ЗАВОДИ през последните 14 години, са с екологична насоченост“ каза още Валентина Ралева . 

  Наградата бе връчена на 28 май 2015 г. в Софийската филхармония от Министърът на околната среда и водите г-жа Ивелина Василева.

  Конкурсът „Най-зелените компании в България 2014“ е ежегоден конкурс организиран от B2B медия и е под патронажа на Президента на Република България, г-н Росен Плевнелиев.

  nagrada Nai-zelenite kompanii v Bulgaria

  приложени документи:

 • Виж още »

  НСС потвърди становище на ЗАХАРНИ ЗАВОДИ за неетична реклама

  Националният съвет по саморегулация уважи подадена от ЗАХАРНИ ЗАВОДИ жалба за  неетична реклама. Жалбата е насочена към излъчена в национален ефир ТВ реклама на хранителна добавка DiabetoStrong.  

  Националният съвет по саморегулация потвърждава, че излъчената реклама по косвен начин създава асоциация между захарта на бучки и заболяването диабет. Доколкото няма установена връзка между заболяването диабет и консумацията на захар, Етичната комисия на Националния съвет по саморегулация счита, че телевизионната реклама на хранителна добавка DiabetoStrong е в нарушение на чл. 5.1 от Етичния кодекс на съвета, според който  „Търговската комуникация трябва да бъде правдива и да не въвежда в заблуждение“ и препоръчва същата да бъде спряна за излъчване в настоящия й вид или да бъде коригирана.

  Националният съвет по саморегулация е сдружение, чиято основна задача и мото е да направи рекламата в България благоприлична, почтена и правдива. Чрез изготвения от Съвета Етичен кодекс и възможността всяко лице да подаде жалба в случай, че счете дадена реклама за неетична, се гарантира коректността и почтеността на търговската комуникация, както и невъзможността чрез нея да бъдат злепоставяни определени лица и продукти.

  Подробности за казуса и решението на Национален съвет по саморегулация могат да бъдат намерени на следния адрес:  http://www.nss-bg.org/files/a3343a0988cd81a83f25c7c826c653f3.pdf

 • Покана Общо събрание на акционерите 19.06.2015 г.

 • Виж още »

  Покана Общо събрание на акционерите 19.06.2015 г.

  Покана за Общо събрание на акционерите на "Захарни заводи" АД е публикувана в секция За инвеститори - Общи събрания.

 • ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2015 г.

 • КОНСОЛИДИРАН ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА 2014 г.

 • Виж още »

  ЗАХАРНИ ЗАВОДИ преструктурира търговската си дейност

  Водещият български производител на храни - „ЗАХАРНИ ЗАВОДИ” АД ще преструктурира дейността си като обособи търговската дейност на групата в самостоятелно дружество. Новото дружество се нарича „ЗАХАРНИ ЗАВОДИ ТРЕЙД” ЕАД и ще отговаря за дистрибуцията и логистиката на хранителния бизнес на групата – захар, захарни изделия, етанол. Капиталът на новата компания ще бъде 100 % собственост на „ЗАХАРНИ ЗАВОДИ“ АД.

  Тази стъпка ще даде възможност на „ЗАХАРНИ ЗАВОДИ” да се фокусира по-силно върху продажбите и да развие по-добре възможностите си за растеж в един силно конкурентен пазар, какъвто е пазарът на храни.

  „ЗАХАРНИ ЗАВОДИ” е лидер в производството и продажбите на захар и захарни изделия на българският пазар, а над 85% от продажбите на етанол на компанията се реализират на външни пазари. Портфолиото на „ЗАХАРНИ ЗАВОДИ“ включва някой от най-известните български марки – захар Сладея, Лукчета, Ментина, Карамел Му, Чайка, Лимонови резанки, Локумът с розите и розоберачката. През 2014 год. хранителният бизнес на групата е реализирал продажби на стойност 104 мил. лв.

 • ИНДИВИДУАЛЕН ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА 2014 г.

 • ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2014 г.

 • КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2014 г.

 • Виж още »

  „Захарни заводи” АД обявява процедура за избор на изпълнител

  „Захарни заводи” АД обявява процедура за избор на изпълнител чрез публична покана.

  Днес 08.12.2014 г., във връзка с изпълнението проект „Осигуряване на организиран транспорт до и от работното място на пътуващите служители на „Захарни заводи“ АД”, финансиран с договор за безвъзмездна финансова помощ ESF – 2203 – 04 – 01006 по ОП „Развитие на човешките ресурси 2007 – 2013 г.”, схема BG051PO001-2.2.03- „На път” и на основание разпоредбите на ПМС 118 „Захарни заводи” АД обявява процедура за избор на изпълнител, чрез публична покана. За подробности виж прикачени файлове:

   1.  Публична покана_118

  2.  Пакет документи_118

   

 • КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2014 г.

 • ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧНИЕ НА 2014 г.

 • КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2014 г.

 • Виж още »

  ЗАХАРНИ ЗАВОДИ в Топ 5 по ангажираност на Facebook аудиторията

  ЗАХАРНИ ЗАВОДИ зае достойното 5-то място в една от ключовите категории на реномираната глобална платформа за анализ на социалните мрежи „Social Bakers“. През месец юли ЗАХАРНИ ЗАВОДИ застана в челния Топ 5 по ангажираност на Facebook аудиторията заедно с 4 други марки, поддържащи свои Facebook страници в България.

  Ангажираността на Facebook аудиторията е един от най-важните показатели за развитието на корпоративните страници в социалните мрежи. Въпросната ангажираност се изчислява на базата на общия брой интеракции на феновете със съдържанието на дадена страница, разделена на броя фенове на страницата. Задържането на високи нива в този показател е едно от ключовите предизвикателства пред брандовете в ерата на дигиталните комуникации, защото показва истинската връзка, съществуваща между марките и техните клиетни и последователи не само на месечна, но и на ежедневна база.

  През юни 2013 г. Facebook аудиторията на ЗАХАРНИ ЗАВОДИ  наброяваше 13 000 фенове, а през юли 2014 г. фен базата на официалната Facebook страница на компанията www.facebook.com/ZaharniZavodiBG нарасна с 50 000 до впечатляващите 63 000 фенове.  

  ЗАХАРНИ ЗАВОДИ благодари на всички свои последователи във Facebook и отправя своето любимо обещание към тях: ще продължава да прави живота им по-сладък.

   

 • ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧНИЕ НА 2014 г.

 • Виж още »

  ЗАХАРНИ ЗАВОДИ спечели две награди в конкурса My Love Marks

  ЗАХАРНИ ЗАВОДИ спечели две награди в конкурса за любима марка My Love Marks. Лукчета спечелиха първо място в категория Захарни и шоколадови изделия, а Лимонови резанки се класираха на второ място в същата категория. Наградите бяха връчени на 11 юли 2014 г. в хотел Балкан, София.

  „Радваме се, че след 60 години присъствие на българския пазар, марката Лукчета е избрана за любима марка.  Ние от ЗАХАРНИ ЗАВОДИ вярваме, че Лукчета не е просто любима марка, а любима марка на поколения българи“ заяви при получаване на наградата г-н Красимир Добрев, главен търговски директор на ЗАХАРНИ ЗАВОДИ.

  Лукчета са марка легенда, която се произвежда в България от 1953 г. По данни Nielsen Bulgaria Лукчета са най-продаваните твърди бонбони в България за 2013 г. Пазарният дял на марката е 41%.

  През 2013 г  беше обновен дизайна на опаковките, а марката се позиционира като полезен продукт. Портфолиото на марката Лукчета включва бонбони с натурални Билкови аромати и масла, С меден вкус, Евкалипт и Класик.

  my love marks

  приложени документи:

 • Виж още »

  ЗАХАРНИ ЗАВОДИ получи награда за най-динамично развиваща се компания в България

  ЗАХАРНИ ЗАВОДИ получи награда за най-динамично развиваща се компания в България за 2013 г. Наградата беше връчена на Валентина Ралева, главен изпълнителен директор на компанията, на 02 юли 2014 г. в резиденция Лозенец.

   „Горди сме да получим престижната награда. За нас тя е поредното признание, че въпреки неблагоприятните макроикономически условия през 2013 г. ЗАХАРНИ ЗАВОДИ успешно управлява бизнеса си“ заяви г-жа Ралева.

  ЗАХАРНИ ЗАВОДИ е класирана на 3-то място в престижната класация на Капитал Топ100 и е единствената компания, производител на хранителни продукти, в топ5. Отличието ЗАХАРНИ ЗАВОДИ получи заради отчетения през 2013 г. 139 % ръст в приходи от продажби.

  Прирастът дружеството реализира основно благодарение на продажбите на захар. През 2013 г ЗАХАРНИ ЗАВОДИ реализира 17% ръст в продажбите на захар в натура. Реализираният оборот от продажби на захар е в размер на 103 млн. лв.

  Продажбите в дивизия етилов алкохол запазват нивата си от 2012 г. Отчита се увеличение на продажбите на вътрешен пазар със 17% и минимален спад в продажбите на външни пазари.  В същото време, в резултат на политиката по разширяване на клиентското портфолио и излизането на нови пазари извън ЕС, компанията успява да привлече значителен обем нови клиенти на външни пазари, които генерират  29% от общия износ на етилов алкохол.

  ЗАХАРНИ ЗАВОДИ отчита оборот от продажби на захарни изделия в размер на 22,2 млн. лв. и  реализира 3% ръст в продажбите в натура през 2013 г. Компанията запазва традиционно силните си позиции на българския пазар, а реализираният ръст е благодарение на привличане на нови експортни клиенти. Основните клиенти са компании от Румъния, Холандия, Русия, Гърция и Хърватска. Осъществени са продажби и с нови партньори в Германия.

  За отчетната 2013 г. дивизия печат и опаковки реализира приходи от продажби в размер на 4,4 млн.лв и отчита положителен резултат, благодарение на два фактора - оптимизиране на производствените разходи и привлечени нови клиента.

  EBITDA на ЗАХАРНИ ЗАВОДИ за 2013 г. на консолидирана база е 4,3 млн.лв.

  приложени документи:

 • Материали от редовно ОСА 19.06.2014

 • Покана и материали за редовно общо събрание на акционерите 19.06.2014 г.

 • КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2014 г.

 • ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧНИЕ НА 2014 г.

 • КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА 2013 г.

 • Виж още »

  ЗАХАРНИ ЗАВОДИ получи награда за принос в хуманизирането на работната среда, за здраве и безопасност на хората.

  Президентът на КНСБ Пламен Димитров връчи награда „Прометея“ на ЗАХАРНИ ЗАВОДИ за принос в хуманизирането на работната среда, за здраве и безопасност на хората.  Наградата беше връчена на 28 април - световния ден за безопасност и здраве на работното място.

  „Ние осъзнаваме, че подобряването на работната среда и повишаването на квалификацията е един от ключовите фактори за мотивация на персонала и развитие на компанията. Затова се радваме, че това признание идва точно от КНСБ – организация, сред чийто основни приоритети е подобряване условията на труд. ЗАХАРНИ ЗАВОДИ има дълбоки традиции в трудовото договаряне и социалното партньорство  - първият колективен трудов договор в компанията е подписан на 22 септември 1919 год.“ - заяви при получаване на наградата г-жа Валентина Ралева – изпълнителен директор на ЗАХАРНИ ЗАВОДИ. На награждаването присъства и г-н Михаил Иванов - председател на синдикалната организация на КНСБ към ЗАХАРНИ ЗАВОДИ.

  ЗАХАРНИ ЗАВОДИ е един от най-големите работодатели в Горна Оряховица. За периода 2010 -2014 г. в компанията са реализирани 15 проекта за подобряване на условията на труд на стойност над 1, 335 млн. лв. Проектите са финансирани съвместно - със собствени средства на дружеството и средства по оперативни програми на ЕС и национални фондове.  По-значимите реализирани проекти са свързани с:

  - Изграждане на нови санитарно-битови помещения, локално отопление и вентилация на работните помещения в пакетажен участък „Захар“;

  - Изграждане на зала за хранене и почивка, осъществяване на цялостен ремонт на санитарните помещения в завод за опаковки;

  - Проект за подобряване условията на труд в производственият участък, модернизиране на работната среда, намаляване на тежкия труд, постигане на оптимални температурни режими, снижаване на заболеваемостта и текучеството на персонала в завод за захарни изделия;

  - Монтиране на електростатичен електрофилтър и подмяна на разпалващото гориво в ТЕЦ;

  - Осигуряване на безплатен транспорт до работното място на работници и служители, които живеят извън територията на Горна Оряховица;

  -  Обучения за  повишаване на производителността на труда;

  В ЗАХАРНИ ЗАВОДИ работят близо 800 служители и работници. През 2013 г. компанията е платила социални разходи - заплати, данъци, социални осигуровки, допълнително здравно осигуряване, ваучери за храна в размер на 7,9 млн. лв.

  Пламен Димитров_Валентина Ралева

 • ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА 2013 г.

 • Виж още »

  ЗАХАРНИ ЗАВОДИ повишава конкурентоспособността си чрез квалификация на служители

  На 1 май 2013 г. дружеството стартира проект “Стабилна заетост и повишаване на производителността на заетите лица в ЗАХАРНИ ЗАВОДИ“, чрез обучение по договор ESF-2116-04-01002. Проектът се осъществи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Проектът е на стойност 70 265,46 лв., 40% от които са осигурени от ЗАХАРНИ ЗАВОДИ.

   По време на проекта са обучени 100 служители на компанията по специалностите “Автоматизирани системи”, “Производство на сладкарски изделия”, “Обработка на информация”, “Английски език”, “Презентационни умения” и “Работа в екип”. Обучаващи са лицензирани доставчици на обучение, а всички участници получават удостоверения и/ или сертификати в края на обученията.

  Очаква се придобитите нови знания, умения и компетенции да повишават конкурентоспособността на служителите на ЗАХАРНИ ЗАВОДИ и компания като цяло, да направят обучените служители по-производители и адаптивни и пряко да повлияят върху качеството и количеството на произвежданата от компанията продукция.

   Предвижда се проектът да бъде финализиран на 31 март 2014 г.

 • Виж още »

  ЗАХАРНИ ЗАВОДИ ще реализира проект „За по-добри условия на труд“ на стойност 355 хил. лв

  ЗАХАРНИ ЗАВОДИ ще реализира проект „За по-добри условия на труд“ на стойност 355 хил. лв. Целта на проекта е подобряване на микроклимата и санитарно-хигиенните условия в производствените помещения на завод за захарни изделия.

    „Реализацията на този проект е поредното доказателство, че дружеството ни е социално отговорен работодател и подхожда с грижа към работниците си“- заяви Валентина Ралева Изпълнителен директор на „Захарни заводи“ АД.

   Проектът е финансиран от Фонд „Условия на труд“. Осигурените средства от фонда са на стойност 100 хил. лв, а 255 хил. лв са собствени средства на дружеството.  Планираните подобрения са в помещенията за производство на твърди захарни бонбони. Ще бъде закупена и монтирана климатична инсталация в работните пощения за производство на карамелажни бонбони. Като резултат ще се подобри цялостната работна среда за 53 служителя чрез подобряване на температурния режим в работните помещения за целогодишна  работа.

   Договорените подобрения са част от работата по по-мащабен проект за цялостна реконструкция и обновление на завод за захарни изделия.

   ЗАХАРНИ ЗАВОДИ е пазарен лидер на пазара на твърди, меки бонбони и локум в България. Компанията има утвърдени позиции на пазара на халва и вафли. По данни на Nielsen България пазарният дял на ЗАХАРНИ ЗАВОДИ на пазара на твърди бонбони за 2013 г е 61%.

 • Виж още »

  КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2013 г.

 • ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2013 г.

 • Виж още »

  Министър Драгомир Стойнев посети ЗАХАРНИ ЗАВОДИ по повод 100 години производство на захар

   

   Руси Данев, Валентина Ралева, Драгомир Стойнев, Георги Узунов

   Водещият производител на захар в България ЗАХАРНИ ЗАВОДИ отбеляза 100 години производство на захар. По повод годишнината министърът на икономиката и енергетиката – Драгомир Стойнев посети компанията в Горна Оряховица. Министърът се запозна с производствения процес, мощностите на завода и приноса на ЗАХАРНИ ЗАВОДИ за развитието на икономиката в региона.

   ЗАХАРНИ ЗАВОДИ е най-старият работещ производител на захар в България. За последните 100 години, компанията е произвела 30% от цялото количество захар произведено в България. ЗАХАРНИ ЗАВОДИ е единственият български производител на захар, който директно пакетира и продава произведената захар под собствена марка.

   „Захарта, произвеждана в Горна Оряховица, е еталон за качество. Непрекъснато инвестираме и подобряваме технологичния процес. ЗАХАРНИ ЗАВОДИ е единственият производител на захар в България, който притежава IFS сертификат за производство и продажба на захар. Този стандарт гарантира безопасност и проследяемост на храните по цялата верига – от производството до доставката им.”, отбеляза Георги Узунов, председател на Надзорния съвет на „Захарни заводи” АД.

   „За всеки министър  е чест  да присъства на подобно събитие, когато се навършват 100 години от началото на производството. Малко са фирмите в България, малко са и фирмите в Европа, които могат да се похвалят с такъв дълъг живот и за мен наистина е изключително щастие да бъда тук с вас именно по повод 100 години производство на захар в България”, отбеляза министър Стойнев, връчвайки и почетна грамота на „Захарни заводи” АД. Той допълни: „За да се подобри бизнес климатът, бизнесът трябва да усети, че правителството е негов партньор. Изключително важно е бизнесът да усети подкрепата на държавата в борбата със сивия сектор.“

  Приходите от продажби на захар на компанията за 2013 год. са 89 млн. лв, а. пазарният й дял за изминалата година е 28%. През 2013 г. ЗАХАРНИ ЗАВОДИ е разширила външните пазари, на които продава захар. Към клиенти от традиционните Гърция и Румъния са привлечени и клиенти от Италия.

    „Захарни заводи“ АД е основана през 1912 г. Тя е частна публична компания от холдингов тип, регистрирана на Софийска фондова борса. Активите на компанията към 31.12.2013 г. са в размер на 100,08 млн. лв. През последните 10 години, направените инвестиции са над 85 млн. лв. В портфолиото на компанията влизат производство и търговия със захар, захарни изделия, етилов алкохол, високо протеинови фуражи, опаковки, извършване на ремонтно-механични услуги, собствен ТЕЦ.

 • КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2013 г.

 • ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2013 г.

 • КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2013 г.

  приложени документи:

 • Виж още »

  Публична покана за избор на изпълнител за организиране и провеждане на обучения

  Публична покана на "Захарни заводи" АД за избор на изпълнител за организиране и провеждане на заложените обучения в проект “Стабилна заетост и повишаване на производителността на заетите лица в „Захарни заводи“ АД чрез обучение”,  финансиран с договор за безвъзмездна финансова помощ ESF – 2116 – 04 – 01002 по ОП „Развитие на човешките ресурси 2007 – 2013 г.”, схема „Квалификационни услуги и обучения за заети лица – фаза 3”.

  Дата: 07.08.2013 г.
  Моля вижте прикачения файл

  Публична_покана

  приложени документи:

 • ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧНИЕ НА 2013 г.

 • Виж още »

  20% по-високи приходи от продажби отчита ЗАХАРНИ ЗАВОДИ за първото тримесечие на 2013 г.

  ЗАХАРНИ ЗАВОДИ отчита 20% по-високи приходи от продажби за първото тримесечие на 2013 г. спрямо планираните. Приходите от продажби на групата за периода Януари – Март 2013 г. са в размер на 39,7 млн лв. В сравнение със същия период на 2012 г. приходите от продажби на групата са намалели с 12% при заложен спад над 20%.

  Водещи за групата остават трите основни дивизии – захар, етилов алкохол и захарни изделия.

  Продажбите в дивизия захар за първото тримесечие на 2013 г. са в размер на над 16 млн лева. Компанията запазва стабилни позиции на българския пазар. Отчитаме увеличени продажби към индустриални клиенти и модерна търговия.

  Продажбите в дивизия етанол на ЗАХАРНИ ЗАВОДИ бележат спад в резултат на понижените цени на етиловия алкохол на европейския пазар. Спадналите цени са в следствие на одобрения от Европейската комисия и СТО безмитен внос на етанол за хранителни цели от Пакистан. В тази връзка  компанията работи по привличане на нови клиенти.

  Продажбите на високо протеинови фуражи отчитат ръст с  31 % спрямо плануваните и с 34% спрямо реализираните през същия период на 2012 г. Компанията отчита успешни резултати в работата по увеличаване на клиентите.

  Приходите от продажби в дивизия захарни изделия запазват нивото си от 2012 г. като се отчита ръст в дела на експорта спрямо общите продажби. За периода се отчитат ръст в продажбите на твърди захарни бонбони.

  Приходите в дивизия опаковки са под очакваните. Компанията планира разширяване на портфолиото от предлагани услуги в дивизия печат и опаковки с нова услуга - студено лепене.

  Приходите от продажби на ремонтно-механични услуги са над постигнатите през първото тримесечие на 2012 г.

  Заетият персонал в групата ЗАХАРНИ ЗАВОДИ за първото тримесечие на 2013 г е 710 човека.

 • Протокол от Общо събрание на акционерите 30.06.2013

 • КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2013 г.

 • Общо събрание на акционерите 30.06.2013 г.

 • Виж още »

  ЗАХАРНИ ЗАВОДИ с отличие за Корпоративна PR кампания

   

  Захарни заводи спечели I -во място в категория Корпоративна PR кампания за 2012 г. за кампанията „100 години споделени спомени“. Кампанията бе реализирана по случай 100 годишния юбилей на дружеството. 

  Проектът "100 години споделени спомени"  победи кампании на Procter&Gamble, Vivacom, Обединена българска банка и Пощенска банка, с които се състезаваше. Проектът бе реализиран от рекламна агенция Ол Ченълс, София.

  Конкурсът PR Приз е ежегоден и е организиран от Българско дружество за връзки с обществеността. Присъдената награда е в една от най-оспорваните категории за постижения в сферата на комуникациите в България.

  Връчването на наградите се състоя на 29.05.2013 г. в Grand Hotel Sofia.

   

   

  приложени документи:

 • Виж още »

  ЗАХАРНИ ЗАВОДИ с отличие за тематичен фирмен календар на Пловдивския панаир 2013 г.

   

   

   

  ЗАХАРНИ ЗАВОДИ получи отличие за тематичен фирмен календар на Тринадесетия Международен панаир Пловдив. Призът беше връчен  на 15.05.2013 г. по време на церемонията по откриване на специализирана изложба за печатна комуникация Принтком.

  Темата на календара е „Сладки приказки“. Дванадесет любими приказки и басни, сред които „Дядо и ряпа“, „Щурец и мравка“, „Лисицата и гроздето“ и „Принцесата и граховото зърно“,  надничат от страниците на календара. Те са своеобразно интерпретирани, чрез включване на обичани продукти на ЗАХАРНИ ЗАВОДИ в емблематични моменти от приказките. Така например цялото семейство от „Дядо и ряпа“ дружно дърпат Лукче, мравката от „Щурец и мравка“ събира бучки захар за зимнина, а гарванът от „Лисицата и гроздето“ държи парче локум в човката си. Прекрасните илюстрации са подкрепени с художествени текстове, които елегантно представят обичаните приказки и басни по нов, интересен начин – „В спалнята влязла кралицата и сложила бонбон Ментина под многото дюшеци. Ако гостенката го усети, то тя наистина е принцеса! Само една истинска принцеса може да бъде толкова деликатна.“

  Това е втората награда за календар, която ЗАХАРНИ ЗАВОДИ получава. През 2011 г. компанията получи награда за дизайн, фотография и полиграфическо изпълнение за имиджов календар на захар „Сладея“,

   

 • ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧНИЕ НА 2013 г.

  приложени документи:

 • КОНСОЛИДИРАН ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА 2012 г.

 • ИНДИВИДУАЛЕН ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА 2012 г.

 • Виж още »

  Извънредно общо събрание на акционерите на 05.04.2013 г.

  [gallery]

 • Виж още »

  „Захарни заводи“ АД приключи 2012 г. с оперативна печалба 9,8 млн лв.

  За финансовата 2012 г. ЗАХАРНИ ЗАВОДИ отчита консолидиран финансов резултат преди амортизации и лихви в размер на 9,8 млн. лв.

  Консолидираните нетни приходи от продажби на групата ЗАХАРНИ ЗАВОДИ за 2012 г. са в размер на 147 млн. лв.

  „През изтеклата година работихме в посока затвърждаване на съществуващите пазарните позиции и навлизане на нови пазари. Инвестирахме в развитие на човешките ресурси чрез подобряване на условията на труд и повишаване на средствата за работна заплата“ заяви Валентина Ралева – Изпълнителен директор на ЗАХАРНИ ЗАВОДИ.

  Основният бизнес на групата остава производството и търговия със захар. Единственият български производител на захар, сертифициран по стандарт IFS, реализира приходи от продажби на стойност над 100 млн лв. Благодарение на постоянното качество на предлаганата захар, както и на имиджа на сигурен и надежден партньор, през 2012 г. компанията успя да привлече нови клиенти.

  През 2012 г. компанията отчита рекорд в продажбите на етилов алкохол в литри – най-високо ниво от създаването на завода за спирт през 1923 г. Приходите от продажби на спирт са над 20 млн лв. Компанията затвърди експортната насоченост в търговията с етанол, като допълнително разшири пазарите си с нови клиенти от Израел, Румъния, Италия, Испания , Турция и Кипър. Ръст бележат и продажбите в най-новата дивизия на компанията - високо протеинов фураж – с над 120%.

  Положителна е и тенденцията в дивизия захарни изделия. Приходите от продажби нарастват през 2012 г. и достигат 19 млн лв. Най-голям дял в продажбите имат твърдите карамелажни бонбони. През изтеклата година е реализиран 10% ръст в група карамелажни бонбони и в група на локум. Класическите локум с рози и локум с розоберачка на ЗАХАРНИ ЗАВОДИ са пазарните лидери в България.

  На печалба завършва дейността и в дивизии ремонтно-механични услуги и енергия. Резултатите в дивизия опаковки са под очакваните.

  От значение за компанията през изтеклата 2012 г. е работата по оперативни програми. Усвоени са средства по оперативни програми „Ново начало“, „Социални иновации“ и фонд „Условия на труд“.

   

 • Общо събрание на акционерите 22.03.2013

  приложени документи:

 • Виж още »

  Кулминацията на юбилейните чествания беше поставена с изискано арт събитие в резиденция “Бояна”

   

  Откриването на изложба от творби на млади български артисти по време на изискан коктейл в резиденция “Бояна” отбеляза 100-годишнината от създаването на „Захарни заводи” АД. Компанията, основана през далечната 1912 г. от чешкия инженер Рудолф Пицка, е сред малкото български компании, чиито ценности и традиции устояха теста на времето, за да се превърне в една от 25-те най-големи холдингови структури в страната.

   „Захарни заводи” е част от живота на поколения българи вече 100 години. С любимите захарни изделия, част от нашето портфолио, успяхме да влезем в дома на всеки българин и да създадем емоции и сладки спомени”, каза г-жа Валентина Ралева, изпълнителен директор на „Захарни заводи” АД. „Днес Групата и дъщерните й дружества произвеждат захар, захарни изделия, етилов алкохол, високо протеинови фуражи, опаковки, топло и електроенергия. В предприятието са инвестирани повече от 67 млн. лв. Реконструирани са основните производства. Изградена е напълно нова инсталация за производство на етилов алкохол. Внедрени са международни стандарти за управление на качеството”, допълни тя.

  По време на коктейла в резиденция “Бояна” беше открита изложба от произведения, вдъхновени от емблематичните захарни изделия на „Захарни заводи”. „Няма човек в нашата страна без история и спомени с „Лукчета”, „Карамел Му”, „Теменужки” или „Лимоновите резанки”. Емоционалната връзка между историческите марки и изживяванията с тях, които близо 700 българи разказаха, ни провокираха да направим изложбата”, сподели Елина Кръстева, художник-експериментатор, част от групата млади творци. „Изкуството е непреходно и само чрез него можем да запазим усещането от красивата емоция за бъдещите поколения”, добави тя.

  Творбите от юбилейната изложба могат да бъдат разгледани в галерия „Юзина” в София от 11 октомври до 5 ноември 2012 г. Шедьоврите са дело на Елина Кръстева, Ани Асенова, Антон Цанев, Добромир Стрезов, Катя Данаилова, Михаела Каменова, Стефан Колев, Николета Иванова, Антония Попова, Иван Коритарев.

  Коктейлът по случай 100-годишния юбилей на „Захарни заводи” АД беше посетен от повече от 300 представители на законодателната и изпълнителната власт, бизнеса и културния и медиен елит на България. Сред звездните гости бяха R’n’B певицата Сантра, джаз певицата Камелия Тодорова, една от рок дамите на България Роберта, група D2, Роси Кирилова, Мая Нешкова, продуцентът Евтим Милошев, актьорите Георги Стайков, Христо Мутафчиев, и др.

 • Общо събрание на акционерите 21.09.2012 г.

  приложени документи:

 • Виж още »

  „ЗАХАРНИ ЗАВОДИ“ отпразнува своя 100-годишен юбилей

   

   

   

  ЗАХАРНИ ЗАВОДИ отбеляза 100 години от основаването си със стилно тържество на 18 Август 2012 г. На този ден преди 100 години компанията е основана в София под името „Българо-чехско акционерно дружество за захарна индустрия“.

  Събитието по случай годишнината протече под мотото „100 ГОДИНИ ПРАВИМ ЖИВОТА ПО-СЛАДЪК“ и се проведе на фирмения стадион в парка на компанията. Над  1 000 гости – настоящи и бивши служители се събраха заедно, за да отпразнуват вековния юбилей на една от най-големите български компании.

  Официални речи, много награди, музика, отбрана храна и напитки зарадваха гостите.

   „Само постоянството и нестихващото желание за успех могат да превърнат една компания в столетник“, заяви Валентина Ралева, председател на Управителния съвет и изпълнителен директор на ЗАХАРНИ ЗАВОДИ. „Днес, ние сме тези, които градим историята на ЗАХАРНИ ЗАВОДИ за следващите 100 години“, каза Валентина Ралева.

  „Не са много българските компании, които празнуват подобна годишнина. Сто години са много време. Време на бурни промени, геополитически конфликти, природни катаклизми и радикални промени в обществено политическия живот. И всичко това е част от историята на нашата компанията. Преживяла две регионални и две световни войни, тежки икономически кризи, национална катастрофа, природни бедствия, национализация, различни форми на държавно и стопанско управление, ЗАХАРНИ ЗАВОДИ продължава да работи и да следва мечтата на своя основател – да прави живота по-сладък, каза Георги Узунов – председател на Надзорния съвет на ЗАХАРНИ ЗАВОДИ.

  Водещият на събитието Димитър Рачков се превъплъти в някои от най-известните си телевизионни образи и забавлява гостите на събитието. С посланието „Рожденикът черпи“ членовете на Управителния съвет на ЗАХАРНИ ЗАВОДИ - Красимир Добрев и Румен Данков, подариха дигитални рамки за снимки, фотоапарати и ваучери за почивка на победителите във вътрешния конкурс, организиран от фирмата за най-впечатляващи спомени на служителите, свързани с компанията и нейните продукти. Плазмен телевизор и други атрактивни награди бяха изтеглени на специално организирана томбола, а на всички свои служители компанията подари билети за предстоящия спектакъл на „Комиците“ в Горна Оряховица.

   Наградите далеч не бяха единствената изненада, защото на сцената пяха младите таланти от Горна Оряховица - Стелияна Христова и Богомил Бонев. Изненадата на вечерта бе двучасовото изпълнение на звездата Ивана. Певицата зарадва гостите, изпълнявайки кръшни български хора и най-големите си хитове. Под звуците на популярната песен Happy Birthday, членовете на Управителния съвет разрязаха 40 кг. юбилейна торта с логото „ЗАХАРНИ ЗАВОДИ, след което настъпи кулминацията на  вечерта – впечатляваща заря.     

 • Виж още »

  „Захар“ ЕАД реализира проект на стойност 344 хил. лв

  „Захар“ ЕАД, дъщерното дружество на „Захарни заводи“ АД, реализира проект „За по-добри условия на труд“ на стойност 344 340 лв.

   „Реализацията на този проект е поредното доказателство, че дружеството ни е социално отговорен работодател и подхожда с грижа към работниците си“- заяви Константин Страшилов Изпълнителен директор на „Захар“ ЕАД.

  Проектът е финансиран от Фонд „Условия на труд“. Осигурените средства от фонда са на стойност 100 хил. лв, а 244 хил. лв са собствени средства на дружеството. Периодът на реализация на проекта е 4 месеца – от 10.04.2012 г. до 10.08.2012 г.

   Направените подобрения са в помещенията за разфасовка, складовата база както и в производствените помещения на „Захар“ ЕАД.

   В резултат на проекта са обновени санитарни помещения, гардеробни, бани и стая за почивка в складово-разфасовачното звено на дружеството. Изградена е нова вентилация в помещенията за разфасовка на захар и  в стаите за почивка.

  Подобрения са направени и в производствените помещения. Изградена е собствена отоплителна система.

   „Захар“ ЕАД е дъщерно дружество на „Захарни заводи“ АД, което управлява захарния бизнес на групата. То е единственият производител на захар в България, който притежава IFS сертификат за производство, продажба и дистрибуция на захар. Приходите от продажби на дружеството през 2011 г. са 101 млн. лв.

 • Виж още »

  „Захарни заводи“ АД подписа първата в България харта за корпоративна социална отговорност в сектор хранителна промишленост

   

  Първата в България харта за корпоративна социална отговорност в сектор хранителна промишленост беше подписана днес между ръководството на „Захарни заводи“АД и синдикалната организация на КНСБ в „Захарни заводи“. На подписването присъстваха президентът на КНСБ Пламен Димитров и председателят на Федерацията на независимите синдикални организации от хранителната промишленост – КНСБ Славчо Петров, които по-рано същия ден направиха обиколка в предприятието.

  Документът беше подписан от Валентина Ралева – изпълнителен директор на компанията и от Михаил Иванов – председател на синдикалната организация на КНСБ в „Захарни Заводи” АД. Хартата гарантира основните приоритети, които компанията си поставя по отношение на социална отговорност, опазване на околната среда, подобряване на работната среда, осигуряване на безопасни условия на труд, безопасност и качеството на продуктите, енергийна ефективност, както и ангажиментите, които синдикалната организация поема в тази връзка. Този документ е поредното доказателство за добрите партньорски отношения между „Захарни заводи“ АД и КНСБ.

  „Към момента средната работна заплата в компанията е 650 лв. През 2012 година сме предвидили 15% увеличение на доходите. Достигнато увеличени към полугодието е 13%, заяви изпълнителният директор на „Захарни заводи“ АД Валентина Ралева. Работим по програми на ЕС. Към момента финализираме проект „За по-добри условия на труд“ в „Захар“ ЕАД на обща стойност 344 хил. лв. и стартираме проект "Социалната иновация в "Захарни заводи" АД - успешна инвестиция в човешките ресурси" на стойност 138 хил. лв. каза още Валентина Ралева.

  Към момента в холдинга „Захарни заводи“ са заети над 800 служителя. От 01.09.2012 г. компанията ще осигури за всеки един от тях допълнително здравно осигуряване като част от социалния пакет придобивки, които компанията осигурява на своите служители.

 • Виж още »

  „Захарни заводи” АД отбелязва 100-годишнината си с първия по рода си арт проект

  Нестандартен арт проект ще популяризира 100-годишния юбилей на „Захарни заводи“ АД. През септември компанията, която прави живота по-сладък вече 100 години, ще открие изложба, вдъхновена от любимите захарни изделия на България. Целта на проекта е да пресъздаде сладките спомени на българите в красиви картини и арт инсталации.

   „Вече 100 години нашата компания създава сладки моменти в ежедневието на всеки българин”, каза г-жа Валентина Ралева, председател на управителния съвет и изпълнителен директор на „Захарни заводи” АД. „Захарните изделия, които произвеждаме, са в спомените от нашето детство. Децата ни също ги обичат и затова решихме да създадем платформа, на която всеки от нас има възможност да разкаже личната си история с нашите продуктите. Вярваме, че проектът ще бъде не само сладък, но и полезен. Събрани на специално изграден сайт, спомените на българите могат да имат и историческо значение“, допълни г-жа Ралева.

   Изложбата ще бъде създадена от хора на изкуството., които ще черпят вдъхновение и теми от златния фонд от спомени, които българите ще споделят на сайта www.sladki-spomeni.com. Там в продължение на 3 месеца, всеки ще може да опише с текст, снимка или видео своята специална история с любимите на поколения българи „Карамел Му”, „Лимонови резанки”, „Чайка“ и др.

  Сред първите, споделили историята си с продукти на „Захарни заводи“ е известната актриса и ТВ водеща Мартина Вачкова. „Сладките спомени от моето детство свързвам с миризмата на прясно окосена трева. Помня още шума на реката, която минаваше покрай двора на дядо ми и воденицата му. Помня песента на щурците. Помня светулките в мрака. И помня най-сладкото, любимо „Лукче”, което получавах като награда от моя дядо Стоян. Награда за това, че съм била послушна и съм помагала. Всички тези спомени са сладки, както е сладък и споменът за „Лукчетата”, разказа Марта.

   

 • приложени документи:

 • Виж още »

  „Захарни заводи” АД приключи 2011 г. с нетна печалба в размер на 7,6 млн. лв.

  „Захарни заводи” приключи финансовата 2011 г. с консолидирана нетна печалба в размер на 7,6 млн. лв. Резултатът е в съответствие с поставените цели за развитие на компанията.

   „Отчитаме една изключително успешна година. Всяко от дружествата ни приключва на печалба, нямаме губещо предприятие.” заяви изпълнителният директор на „Захарни заводи” АД Валентина Ралева.

   Общите продажби на компанията са в размер на 149,8 млн. лв. и бележат ръст от 46% спрямо 2010 г.

  Основният бизнес на групата остава производство и търговия със захар, който генерира 70% от общата печалба на компанията. Приходите от продажби на захар през 2011 г. са 101 млн. лв. и бележат ръст в размер на 49% в сравнение с 2010 г.

  Най-висок ръст - 65% бележат продажбите на етилов алкохол. Най-модерното предприятие в групата – завода за спирт реализира с 9 млн. лв. по-високи продажби в сравнение с 2010г. 85% от продажбите са реализирани на външни пазари - главно страни от ЕС: Италия, Австрия, Германия, Гърция и Румъния, както и с Русия и Молдова. Отличните резултати в този сегмент се дължат на разширяване на клиентската листа и търговия с основни суровини. За производството на етилов алкохол през 2011 г. дружеството е преработило 8 000 т. пшеница, 8500 т. царевица и 31 000 т. меласа. 

   Продажбите на захарни изделия също бележат ръст. Общите приходи от продажби на захарни изделия през 2011 г. са в размер на 18,2 млн лв., като експортът нараства със 70%. През изтеклата година компанията осъществи диверсификация на портфолиото си от захарни изделия в различни ценови класове и продуктови групи. На пазара бяха въведени нови продукти - здравословни бонбони с марка “NATURЕ  LINE” и луксозен локум Orbis с рози. Продуктът от здравословната линия  “NATURЕ  LINE” е отличен за Иновативен продукт на 2011 г. на третия национален конкурс  „Иновации в хранителната и вкусовата промишленост – продукти и технологии” 2011г. , организиран от Съюза по хранителната промишленост.

   

   

 • Общо събрание 29.06.2012 г.

 • Виж още »

  ЗАХАРНИ ЗАВОДИ сертифицира производството и дистрибуцията на захар по стандартите IFS и ISO22000.

  ЗАХАРНИ ЗАВОДИ сертифицира производството и дистрибуцията на захар по стандартите IFS и ISO22000. 

  В края на м. Март 2012 г. „ЗАХАР” ЕАД - дъщерно дружество на „ЗАХАРНИ ЗАВОДИ”, което управлява захарния бизнес на групата, успешно премина сертификационни одити по внедряване на международните стандарти - IFS и ISO 22000. Сертификацията беше извършена от ISACERT – международна одитираща и сертифицираща организация за храни.

  Стандартът IFS е международно признат от големите търговски вериги като стандарт за производство на храни под частни марки. Стандартът надгражда принципите на НАССР и гарантира безопасност и проследяемост на храните по цялата верига – от производството до доставката им. Обхватът на сертификатите е производство, продажба, съхранение и дистрибуция на захар.

  „Щастливи сме, че „ЗАХАР” е единственият производител на захар в България, който притежава такива сертификати” отбеляза Красимир Добрев, търговски директор на групата и член на СД на „ЗАХАР” ЕАД.

  „Това е важна стъпка в развитието за нашата компания. Покриването на високите изисквания на стандартите гарантира, че предприятията в групата ни предлагат високо качество на продуктите и сигурност на световно ниво на своите потребители” заяви Валентина Ралева – изпълнителен директор на групата „ЗАХАРНИ ЗАВОДИ” и председател на УС.

 • ОБЩИ СЪБРАНИЯ ЗА 2010 ГОДИНА

  приложени документи:

 • ОБЩИ СЪБРАНИЯ ЗА 2011 ГОДИНА

  приложени документи:

 • КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА 2009 ГОДИНА

  приложени документи:

 • ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА 2009 ГОДИНА

  приложени документи:

 • КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА 2010 ГОДИНА

 • ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА 2010 ГОДИНА

 • КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА 2011 ГОДИНА

  приложени документи:

 • ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА 2011 ГОДИНА

  приложени документи:

 • Виж още »

  ЗАХАРНИ ЗАВОДИ отбеляза 99 години

  На 24 август 2011 година мениджърският екип на „Захарни заводи” отбеляза 99 години от основаването на компанията.

  Събрахме се, за да си припомним кои сме и да се мотивираме за още по-спорна работа, каза изпълнителният директор на фирмата Валентина Ралева.
  Председателят на Надзорния съвет на „Захарни заводи” инж. Георги Узунов допълни, че ръководният състав на компанията е достоен наследник на първосъздателите.

  За шестмесечието групата „Захарни заводи” отчита печалба от 4,6 млн. лева.

 • Виж още »

  ЗАХАРНИ ЗАВОДИ отчита печалба за първото тримесечие на 2011 год..

  "Захарни Заводи" АД, Горна Оряховица, отчете печалба от 502 хил. лв. за първото тримесечие на 2011 година при 593 хил. лв. загуба за същия период на миналата година. В отчета не са включени резултатите на дъщерните дружества "Захар" ЕАД, „ТЕЦ Горна Оряховица” ЕАД, "Захар трейд" ООД и „Етанол био” ООД.

  Продажбите на компанията за периода бележат почти двоен ръст спрямо предходната година, като достигат 14,02 млн. лв. за 2011 год. при 7,5 млн. лева през 2010 год.  

  Разходите за дейността през периода са нараснали с 67%, като основното увеличение е в резултат на повишени разходи за материали и външни услуги.

 • Виж още »

  ЗАХАРНИ ЗАВОДИ спечели проект за енергийна ефективност на ЕБВР

  Проект на Топлоелектрическата централа към "Захарни Заводи" АД, бе награден от ЕБВР (Европейска банка за възстановяване и развитие) в раздел "Енергийна ефективност" като проект с най-добри икономически показатели на специална церемония организирана от банката в края на м. Ноември 2010 год. Стойността на проекта е 425 000 EUR и обхваща подмяната на разпалващото гориво на ТЕЦ-а от мазут на газ. В резултат вредните емисии изхвърляни в атмосферата са намалени с около 9000 т въглеродни емисии.

  Това е поредната стъпка, която компанията прави в изпълнение на програмата си за подобряване на екологичните показатели на централата. В началото на 2009 г. бе направена инвестицията в размер на 4,8 млн. лв. за въвеждане в експлоатация електростатичен електрофилтър, осигуряващ 99,8% очистване на праха от отпадъчния газов поток от комина на ТЕЦ. Електрофилтърът е окомплектован със съответния КИП за осигуряване на сигурно и надеждно водене на технологичния процес. Контролира се нивото на праха в бункерите, напрежението на корозиращите електроди чрез киловолтметър и емисиите на прах в изходящите димни газове.

 • Виж още »

  ПОЩЕНСКА БАНКА става маркет-мейкър на Захарни заводи при спред до 15%.

  Пощенска банка (Юробанк И Еф Джи България) става маркет-мейкър по емисията акции на Захарни заводи АД при максимален спред от 15%. Договорът за маркет-мейкърски услуги влиза в сила от 9 септември 2010 г., като ще продължи 1 година, а минималната стойност на котировка купува или продава към момента на въвеждането й ще бъде 500 лв. Така Пощенска банка става маркет-мейкър по втора позиция, след като осъщестява тази дейност и при обикновените акции на друга българска компания - Енемона АД.

 • Виж още »

  ЗАХАРНИ ЗАВОДИ отчита спад на продажбите и печалбата през второто тримесечие на 2010 год.

  Приходите от продажби на групата „Захарни заводи” АД през второто тримесечие на 2010 намаляват с 12% на годишна база до 21,6 млн. лв. съгласно консолидираният отчет на дружеството. Нетната печалба на компанията за тримесечието спада с 80% на годишна база до 180 хил. лв.

  През първото тримесечие на 2010 продажбите на Захарни заводи се повишиха с 9,2% на годишна база до 19,9 млн. лв., но бе отчетена загуба от 1,74 млн. лв. при печалба от 519 хил. лв. година по-рано.

  За полугодието приходите от продажби се понижават с 3,1% на годишна база до 41,5 млн. лв., а загубата възлиза на 1,56 млн. лв. при печалба от 1,4 млн. през същия период на 2009 год.

  През миналата година дружеството отчете 7,6% понижение в продажбите до 81,3 млн. лв. и 83% спад на печалбата до 424 хил. лв.

 • Виж още »

  ЗАХАРНИ ЗАВОДИ стартира производство на сух високопротеинов фураж

  "Захарни заводи" АД реализира мащабен инвестиционен проект за производство на високо-технологичен фуражен продукт, който се получава от шлемпа (отпаден продукт от спиртопроизводството), с което се финализира третият етап от реконструкцията на Завода за спирт. Капацитета на инсталацията е около 40 т сух фураж богат на протеини, които са необходими за производството на комбинирани фуражи и заместват животинските добавки, които вече са забранени в Европейския съюз. От друга страна с пускането на инсталацията, компанията реши един дългогодишен екологичен проблем - опазването чистотата на р. Янтра. В Завода за спирт са вложени инвестиции в размер на 30 млн. лв, от които 16,5 млн. лева са усвоени за решаване на екологичните проблеми.

  До края на 2010 г. се очаква да се финализира и процедурата по регистрацията на веществото етилов алкохол в Европейската агенция по химикали (ECHA), която управлява процесите на регистриране, оценяване, разрешаване и ограничаване на химични вещества, за да гарантира съгласуването им в рамките на Европейския съюз. Тази процедура за регистрацията по Регламента REACH цели предоставянето на допълнителна информация за химикалите и гарантиране безопасното им използване и конкурентоспособността на европейската промишленост.

  Завода за спирт е един от най-модерните в страната за производство на спирт от зърно и меласа.