Захар
Етилов алкохол
Захарни изделия
Собствена енергия
Ремонтна дейност
Печатни изделия

Собствена енергия

За да обезпечи многократно нарасналите потребности на отделните производства от промишлена пара и електрическа енергия през 1960 г. компанията изгражда собствена Топлоелектрическа централа.

Общо инсталираната парова мощност на централата е 140 t/h, общо инсталираната енергийна мощност – 12 MW/h. Централата работи с въглища и е снабдена с един котел с производителност по 75 t/h и един с производителност 35 t/h. Парогенераторите са с “П”-образна конструкция, вертикално тръбни, от еднобарабанен тип, те са за изгаряне на въглища с високи летливи вещества и директна схема за изгаряне. За производство на електроенергия са монтиранани 2 противоналегателни турбини. 

Една от основните цели, залегнала в дългосрочното развитие на компанията, е опазване на околната среда. В изпълнение на тази цел през 2008 г. въведохме в експлоатация електростатичен електрофилтър, осигуряващ 99.8 % очистване на праха от отпадъчния газов поток от комина на ТЕЦ. През същата година, чрез подмяна на разпалващото гориво на централата от мазут на газ, намалихме обема на изхвърляните в атмосферата вредни емисии с около 9 000 тона годишно. През 2010 г. този проект беше отличен от ЕБВР (Европейската банка за възстановяване и развитие) като проект с най-добри икономически показатели в раздел „Енергийна ефективност”.

От 2009 г. Топлоелектрическата централа работи като самостоятелно дружество под името – „ТЕЦ Горна Оряховица“ ЕАД.