В „Захарни заводи“AД винаги сме готови да привлечем трудолюбиви хора с желание за работа и енергия за иновации.

Ако нашето предложение Ви е заинтригувало и отговаряте на посочените изисквания, моля изпратете необходими документи на адрес: e-mail: yovko.ralev@zaharnizavodi.com  или гр. Горна Оряховица 5100, ул. Свети княз Борис І №29 , телефон за връзка  0618 69 433.

Само одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю. Поверителността е гарантирана.

Отворени позиции

 • Фактурист

  Основни задължения:

  – Отразява всички данни на обработените превозни средства;
  – Издава фактури за продажба на основание издадено и заверено нареждане от съответното МОЛ, като контролира правилното и пълно оформление на документа;
  – Приема и отчита парични средства;
  – Спазва изискванията по охрана на труда.

  Изискванията за заемане на длъжността:

  – Образование – средно или средно специално икономическо;
  – Работа с компютър и касов апарат;
  – Професионален опит – предимство.

  Необходими документи:

  – CV;
  – Копие от Диплом за завършено образование;
  – Копие от трудова книжка или други документи, доказващи професионален опит по специалността;
  – Актуална снимка.

  Компанията предлага:

  – Работа във високо квалифициран и мотивиран екип;
  – Възможности за разширяване на квалификациите и професионалното развитие в рамките на компанията;
  – Атрактивно възнаграждение и пакет от социални придобивки;
  – Допълнително стимулиране при постигнати резултати;
  – Работа в динамична и предизвикателна среда.

  Срок за подаване на документи: 13.04.2017.

 • Мениджър Производство Дивизия Захарни изделия

  Основни задължения:

  – Организира, координира, ръководи и контролира производствена дейност в цеха. Ръководи протичането на производствените процеси в съответствие с техническата документация;
  – Осъществява контрол върху осигуряването на цеха с материали и енергия. Анализира работата в производствения цех и предлага решения за подобряване на резултатите;
  – Контролира спазването на технологичните процеси и качеството на производството;
  – Упражнява контрол върху използването и поддържането на машините и съоръженията в цеха и контролира спазването на техните паспортни, технически и експлоатационни изисквания, контролира спазването на правилата за безопасност на труда;
  -Организира и участва при внедряването на проекти за повишаването на техническото и технологично равнище на производството и на качеството на продукцията в цеха.

  Изискванията за заемане на длъжността:

  – Висше образование;
  – Професионален опит – минимум 5 години;

  Необходими документи:

  – CV;
  – Копие от Диплом за завършено образование;
  – Копие от трудова книжка или други документи, доказващи професионален опит по специалността;
  – Актуална снимка.

  Компанията предлага:

  – Работа във високо квалифициран и мотивиран екип;
  – Възможности за разширяване на квалификациите и професионалното развитие в рамките на компанията;
  – Атрактивно възнаграждение и пакет от социални придобивки;
  – Допълнително стимулиране при постигнати резултати;
  – Работа в динамична и предизвикателна среда.

  Срок за подаване на документи: 13.04.2017.

 • Специалист Качество Дивизия Захарни изделия

  Основни задължения:

  – Контролира спазването на технологията на производството, участва в анализиране на качеството на продукцията;
  – Оформя технологичната документация, участва при внедряване на нови изделия или технологии, ново оборудване, разработва предложения за усъвършенстване на технологичното равнище на производството, участва при обучението и повишаване квалификацията на работниците и служителите при усвояване на нови техника и технология, участва в изготвянето на рецепти, разходни норми, прави проучвания за новостите на пазара, изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с длъжността;
  – Контролира технологичната дисциплина и предприема мерки за отстраняване на нарушенията. Участва при създаване, внедряване и поддържане на Интегрираната система за управление /ИСУ/ на качеството и безопасността на продуктите в съответствие с изискванията на стандарта, който в момента е действащ в предприятието и НАССР системата.

  Изискванията за заемане на длъжността:

  – Висше образование – Технология на захарта и захарните изделия;
  – Професионален опит – минимум 5 години;

  Необходими документи:

  – CV;
  – Копие от Диплом за завършено образование;
  – Копие от трудова книжка или други документи, доказващи професионален опит по специалността;
  – Актуална снимка.

  Компанията предлага:

  – Работа във високо квалифициран и мотивиран екип;
  – Възможности за разширяване на квалификациите и професионалното развитие в рамките на компанията;
  – Атрактивно възнаграждение и пакет от социални придобивки;
  – Допълнително стимулиране при постигнати резултати;
  – Работа в динамична и предизвикателна среда.

  Срок за подаване на документи: 13.04.2017.

 • Специалист Продажби Дивизия Печат и опаковки

  Основни задължения:

  – работи активно по привличане на нови клиенти, обслужва настоящите;
  – следи плащанията и предприема своевременни мерки по събиране на вземанията;
  – следи и отговаря за документооборота;
  – изпълнява плана по продажбите;
  – проучва пазара, потребителското търсене, изяснява пазарните позиции на фирмата, състоянието на конкуренцията

  Изискванията за заемане на длъжността:

  – Висше образование – Икономическо;
  – Владеене на английски език и умение да води свободно разговор и кореспонденция на английски език;
  – Владеене на MS Word и Excel;
  – Комуникативност, способност за работа в екип, организираност, самоинициативност.

  Необходими документи:

  – CV;
  – Копие от Диплом за завършено образование и трудова книжка;
  – Копие от документи за придобита квалификация;
  – Актуална снимка.

  Компанията предлага:

  – Работа във високо квалифициран и мотивиран екип;
  – Възможности за разширяване на квалификациите и професионалното развитие в рамките на компанията;
  – Атрактивно възнаграждение и пакет от социални придобивки;
  – Допълнително стимулиране при постигнати резултати;
  – Работа в динамична и предизвикателна среда.

  Срок за подаване на документи: 13.04.2017.