В „Захарни заводи“AД винаги сме готови да привлечем трудолюбиви хора с желание за работа и енергия за иновации.

Ако нашето предложение Ви е заинтригувало и отговаряте на посочените изисквания, моля изпратете необходими документи на адрес: e-mail: yovko.ralev@zaharnizavodi.com  или гр. Горна Оряховица 5100, ул. Свети княз Борис І №29 , телефон за връзка  0618 69 433.

Само одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю. Поверителността е гарантирана.

Отворени позиции

 • Обслужващ работник промишлено производство в Химичен цех Дивизия Енергия

  Основни задължения:

  – Организира експлоатационната и технологична дейност в отделението за варова декарбонизация и филтърно отделение на химически цех, с цел производството на химическа вода, която да бъде в необходимите количества и да отговаря на нормите, съгласно инструкцията за експлоатация;
  – Следи за правилната и безаварийна работа на съоръженията в участъка;
  – Следи за спазването на правилата за безопасна работа и противопожарна защита;
  – Използва лични предпазни средства;
  – Осигурява наличие на реагенти;
  – Води редовно, четливо и ясно оперативния журнал и деноношни сведения, отчет за разхода на реагенти, сурова вода и ХОВ;
  – Подготвя оборудването за ремонт и приема след ремонт;
  – Поддържа хигиена на работното място, поверените му съоръжения и райони около ТЕЦ.

  Изискванията за заемане на длъжността:

  – Средно образование;
  – Стаж по специалността – предимство.

  Необходими документи:

  – CV;
  – Копие от Диплом за завършено образование и трудова книжка;
  – Актуална снимка.

  Компанията предлага:

  – Много добри условия на труд;
  – Възможности за разширяване на квалификациите и професионалното развитие в рамките на компанията;
  – Атрактивно възнаграждение и пакет от социални придобивки;
  – Допълнително стимулиране при постигнати резултати;
  – Работа в динамична и предизвикателна среда.

  Срок за подаване на документи: 12.04.2018.

 • Машинист Булдозер Дивизия Енергия

  Основни задължения:

  – Стифиране твърдото гориво в открития склад и подаването му в пресипките за зареждане бункерите на парогенераторите;
  – Ежесменен преглед на трактора и булдозерната уредба, наливане на масла, гресиране, почистване, зареждане с гориво;
  – Отстраняване на малки дефекти по трактора и булдозерната уредба;
  – Да познава устройството и действието на пусковото табло за транспортните ленти, да борави с него;
  – Да участва в подготовката на въглищата за продажба.

  Изискванията за заемане на длъжността:

  – Средно образование и свидетелство за правоупрвление на булдозер;
  – Стаж по специалността – предимство.

  Необходими документи:

  – CV;
  – Копие от Диплом за завършено образование и трудова книжка;
  – Копие от документи за свидетелство за правоуправление на булдозер;
  – Актуална снимка.

  Компанията предлага:

  – Работа във високо квалифициран и мотивиран екип;
  – Възможности за разширяване на квалификациите и професионалното развитие в рамките на компанията;
  – Атрактивно възнаграждение и пакет от социални придобивки;
  – Допълнително стимулиране при постигнати резултати;
  – Работа в динамична и предизвикателна среда.

  Срок за подаване на документи: 12.04.2018.

 • Отговорник Спомагателни дейности Дивизия Енергия

  Основни задължения:
  – Да осигурява необходимото твърдо гориво за зареждане на бункерите на парогенераторите;
  – Да осигурява, посредством поверените му хора, срочното и качествено разтоварване на ЖП вагоните с въглища;
  – Да осигурява по време на смяната правилното стифиране на разтоварените въглища в открития;
  – Да приема от маневрата подадените вагони с въглища и попълва необходимите документи по отчетността;
  – Под негово ръководство да се отстраняват дефекти и извършват частични ремонти по оборудването;
  – Да установява дефекти по съоръженията, като ги записва в дневника и ги докладва на механика и бригадира по ремонта;
  – Ежедневно да проверява изправността на поверените му съоръжения;
  – Да следи за почистването на работните места и съоръженията по тях;
  – Да организира пълненето на въглища в чували и товаренето им при продажба.

  Изискванията за заемане на длъжността:

  – Средно образование и свидетелство за правоуправление на пътно-строителни машини;
  – Стаж по специалността – предимство.

  Необходими документи:

  – CV;
  – Копие от Диплом за завършено образование и трудова книжка;
  – Копие от документи за придобита квалификация;
  – Актуална снимка.

  Компанията предлага:

  – Работа във високо квалифициран и мотивиран екип;
  – Възможности за разширяване на квалификациите и професионалното развитие в рамките на компанията;
  – Атрактивно възнаграждение и пакет от социални придобивки;
  – Допълнително стимулиране при постигнати резултати;
  – Работа в динамична и предизвикателна среда.

  Срок за подаване на документи: 12.04.2018.

 • Оператор Главно електро табло Дивизия Енергия

  Основни задължения:

  – Непосредствено да наблюдава по приборите за работата на основните ел.съоръжения на централата, генераторите, трансформаторите и изводите;
  – Регулира режима на работа на основните ел.съоръжения в централата в съответствие с предписанията на производствените инструкции;
  – При поява на ненормален режим в работата на съоръженията, дежурният оператор ГЕТ е длъжен незабавно да съобщи това на дежурният Началник смяна;
  – Да попълва отчетите за производството и консумацията на ел.енергията от SKADA системата след застъпване на смяна, съгласно инструкцията;
  – Да следи за правилното разпределение на активния и реактивния товар и фактора на мощността /cos φ/ на генераторите;

  Изискванията за заемане на длъжността:

  – Висше или средно специално електротехническо образование;
  – Комуникативност, способност за работа в екип, организираност, самоинициативност;
  – 2 години стаж по специалността.

  Необходими документи:

  – CV;
  – Копие от Диплом за завършено образование и трудова книжка;
  – Актуална снимка.

  Компанията предлага:

  – Работа във високо квалифициран и мотивиран екип;
  – Курсове и подобряване на квалификацията;
  – Възможности за разширяване на квалификациите и професионалното развитие в рамките на компанията;
  – Атрактивно възнаграждение и пакет от социални придобивки;
  – Допълнително стимулиране при постигнати резултати;
  – Работа в динамична и предизвикателна среда.

  Срок за подаване на документи: 20.03.2018.

 • Електромонтьор КИП и А Дивизия Енергия

  Основни задължения:

  – Участва в извършването на планово-предупредителни и аварийни ремонти и прегледи на измервателната апаратура, автоматичните регулатори, дистанционното управление на технологичните процеси в централата;
  – Извършва демонтажни и монтажни работи по апаратурата, пускане и настройка на същата;
  – Извършва съответните ведомствени проверки, съгласно заповед на директора;
  – Участва в почистването на зачислените обекти и помещения;
  – Извършва ремонт на импулсните линии на приборите. Извършва преглед и ремонт на дроселиращите устройства. Извършва ремонтни работи по колонките за дистанционно управление, по силовите табла;
  – При пускане на основни съоръжения, участва в подготовката и въвеждането на контролно-измервателните прибори в работа;
  – Участва в отстраняването на аварии в извънработно време;
  – При необходимост работи като обслужващ  работник промишлено производство – РУСН, КИП и А .

  Изискванията за заемане на длъжността:

  – Висше или Средно специално електротехническо образование;
  – комуникативност, способност за работа в екип, организираност, самоинициативност;
  – 2 години стаж по специалността.

  Необходими документи:

  – CV;
  – Копие от Диплом за завършено образование и трудова книжка;
  – Актуална снимка.

  Компанията предлага:

  – Работа във високо квалифициран и мотивиран екип;
  – Курсове и повишаване на квалификацията;
  – Възможности за разширяване на квалификациите и професионалното развитие в рамките на компанията;
  – Атрактивно възнаграждение и пакет от социални придобивки;
  – Допълнително стимулиране при постигнати резултати;
  – Работа в динамична и предизвикателна среда.

  Срок за подаване на документи: 20.03.2018.

 • Счетоводител Дизивия Етилов алкохол

  Основни задължения:

  – Контролира правилното оформяне на документите, срочното им обработване, своевременно осчетоводява документите по съответните сметки, за които отговаря;
  – Съставя извлечения и оборотни ведомости от съответните сметки;
  – Следи за правилното насочване на разходите за материали и труд;
  – Спазва изискванията по международните счетоводни стандарти.

  Изискванията за заемане на длъжността:

  -Висше образование – Хранително – вкусовата промишленост. Предимство е специалност „Технология на захарта и захарните изделия“ УХТ или „Безопасност на храните“;
  – Работа по специалността – 3 години;
  – Владеене на английски език се счита за предимство;
  – Владеене на MS Word и Excel;
  – Комуникативност, способност за работа в екип, организираност, самоинициативност.

  Необходими документи:

  – Висше икономическо образование;
  – 2 години стаж по специалността;
  – Работа със специализиран софтуер – счетоводна програма – „Ажур“.
  – Отговорност, комуникативност, способност за работа в екип, организираност, самоинициативност.

  Компанията предлага:

  – Работа във високо квалифициран и мотивиран екип;
  – Възможности за разширяване на квалификациите и професионалното развитие в рамките на компанията;
  – Атрактивно възнаграждение и пакет от социални придобивки;
  – Допълнително стимулиране при постигнати резултати;
  – Работа в динамична и предизвикателна среда.

  Срок за подаване на документи: 14.03.2018.

 • Оператор оборудване ферментация на спиртни напитки Дизивия Етилов алкохол

  Основни задължения:

  – Извършва в определена последователност всички манипулации в станция Дрождегенератори и ферментация: измиване, дезинфекция, зареждане, добавка на спомагателни материали, съгласно инструкциите за работа на станцията;
  – Записва точно в оперативните документи и дневника вида и времетраенето на всички основни манипулации по обслужването на технологичния процес;
  -Управлява и контролира процеса с поддържане на оптимални параметри;
  – Изпълнява други конкретно възложени задачи, свързани с работата на станцията.

  Изискванията за заемане на длъжността:

  – Средно специално или средно общо образование;
  – Стаж по специалността – предимство;
  – Комуникативност, способност за работа в екип, организираност, самоинициативност.

  Необходими документи:

  – CV;
  – Копие от Диплом за завършено образование и трудова книжка;
  – Актуална снимка.

  Компанията предлага:

  – Работа във високо квалифициран и мотивиран екип;
  – Възможности за разширяване на квалификациите и професионалното развитие в рамките на компанията;
  – Атрактивно възнаграждение и пакет от социални придобивки;
  – Допълнително стимулиране при постигнати резултати;
  – Работа в динамична и предизвикателна среда.

  Срок за подаване на документи: 14.03.2018.